หน้าแรก > สวัสดิการสำหรับนักศึกษา

สวัสดิการสำหรับนักศึกษา

 • การจัดให้นักศึกษาเรียนวิชาทหาร (ร.ด.)
 • การขอยกเว้นและผ่อนผันเข้ารับเกณฑ์เป็นทหาร
 • การบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
 • การบริการแนะแนวอาชีพ
 • การบริการรถรับส่งภายในมหาวิทยาลัย
 • การบริการลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ
 • การบริการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา
 • ศูนย์วิทยบริการด้านคอมพิวเตอร์
 • ศูนย์บรรณสารสนเทศ บริการด้วยระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 • ศูนย์หนังสือ
 • การบริการด้านเสริมสร้างพลานามัย โดยมีศูนย์พัฒนากีฬา ห้องออกกำลังกาย ตลอดจน
ยิมเนเซี่ยมและสระว่ายน้ำที่ทันสมัยระดับนานาชาติ

 

กิจกรรมสำหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ
และการพัฒนาบุคลิกภาพ เพิ่มพูนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาโดยกิจกรรม
ด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการบำเพ็ญประโยชน์และให้โอกาส
นักศึกษาในการตั้งชมรมต่างๆ ตามความสนใจของนักศึกษา มีอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละชมรม เพื่อให้นักศึกษามีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา เพื่อดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข