หน้าแรก > ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
โทร. 0-2564-4440 ต่อ 1265-6 โทรสาร 0-2564-2921

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดสวัสดิการด้านทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาด้านทุนทรัพย์ โดยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงาน
ที่ให้บริการ ตามรายละเอียดต่อไปนี้

1. ทุนการศึกษาทั่วไป

เป็นทุนที่ได้รับบริจาคจากศิษย์เก่า มูลนิธิ สมาคม องค์กรเอกชนต่างๆ เป็นทุนที่ให้
ต่อเนื่องจนจบการศึกษา และทุนเฉพาะปี โดยเปิดรับสมัครปีละ 2 ครั้ง ภาคแรก รับสมัคร ประมาณเดือนพฤษภาคม–ต้นเดือนมิถุนายน และภาคสอง รับสมัครประมาณเดือนมกราคม ของทุกปี

2. ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

เป็นทุนของรัฐบาลที่จัดสรรให้มหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปีการศึกษา โดยพิจารณาให้แก่
นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยจะเปิดรับสมัครนักศึกษา รุ่นแรกประมาณ
เดือนกุมภาพันธ์ รุ่นสองประมาณเดือนสิงหาคมของทุกปี

3. ทุนซื้อตำราของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

เป็นทุนสำหรับซื้อตำราเรียนจัดสรรให้นักศึกษาสายสังคมศาสตร์ ทุนละ 2,000 บาท และจัดสรรให้นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ และสายสุขศาสตร์ ทุนละ 3,000 บาท โดยจัดสรรให้เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 (นักศึกษาที่ได้รับทุนอื่นอยู่แล้วมีสิทธิขอรับทุนนี้ได้เช่นกัน โดยเปิดรับสมัครประมาณเดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคมของทุกปี)

4. ทุนสงเคราะห์จ้างนักศึกษาทำงาน

เป็นทุนที่ให้แก่นักศึกษาที่ประสงค์จะทำงานพิเศษหารายได้เพิ่ม และมีเวลาว่างจากเวลา
เรียนปกติ โดยจะส่งนักศึกษาไปทำงานยังหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน เปิดรับสมัครตลอดปี นักศึกษาจะได้รับค่าตอบแทนในอัตราชั่วโมงละ 40 บาท หรือเหมาจ่าย วันละ 200 บาท

5. ทุนช่วยเหลือในกรณีพิเศษ

เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้แก่นักศึกษาที่มีความเดือดร้อน และมีความจำเป็นอย่าง
เร่งด่วน อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา นอกจากนี้หากทางบ้านของนักศึกษาประสบภัยธรรมชาติต่างๆ ก็สามารถขอรับทุนช่วยเหลือนี้ได้เช่นกัน

6. ทุนรางวัลแก่นักศึกษาเรียนดี

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี (โล่รางวัล) แต่ละคณะตั้งแต่ชั้นปีที่ 
1, 2, 3 ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด ชั้นปีละ 1 คน โดยในการสอบแต่ละวิชา จะต้องได้
คะแนนไม่ต่ำกว่าระดับยังใช้ไม่ได้ (U)

7. รางวัลนักกิจกรรมดีเด่น/สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักศึกษาที่เป็นนักกิจกรรมดีเด่น และ/หรือสร้างชื่อเสียงดีเด่นให้แก่
มหาวิทยาลัย ปีละไม่เกิน 10 รางวัล สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังต่อไปนี้

  • รางวัลด้านบำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 2 รางวัล แบ่งเป็นประเภทบุคคลและประเภททีมอย่างละ 1 รางวัล
  • รางวัลด้านวิชาการ จำนวน 2 รางวัล แบ่งเป็นประเภทบุคคลและประเภททีม
อย่างละ 1 รางวัล
  • รางวัลด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน 2 รางวัล แบ่งเป็นประเภทบุคคลและประเภททีมอย่างละ 1 รางวัล
  • รางวัลด้านกีฬา จำนวน 2 รางวัล แบ่งเป็นประเภทบุคคลและประเภททีมอย่างละ 1 รางวัล
  • รางวัลกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น จำนวน 2 รางวัล แบ่งเป็นประเภท
บุคคลและประเภททีมอย่างละ 1 รางวัล

นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับรางวัลระดับปริญญาตรี จะต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 
และระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาระดับทัณฑ์บนขึ้นไป

8. ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ ทุนมูลนิธิ “อานันทมหิดล” แผนกธรรมศาสตร์

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อตั้งทุนนี้ขึ้น เพื่อสนับสนุนนักเรียนไทยผู้มีความสามารถทางวิชาการอย่างยอดเยี่ยม และมีคุณธรรมสูง ให้ได้มีโอกาสไปศึกษาต่อจนถึงขั้นสูงสุดในต่างประเทศ เพื่อนำ
ความรู้กลับมาทำคุณประโยชน์ พัฒนาบ้านเมือง ต่อไป

นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร และแจ้งความจำนงที่จะขอรับการคัดเลือกได้จากคณะที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษา โดยคณะจะดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาจำนวน 1 คน เพื่อส่งให้
คณะกรรมการแผนกธรรมศาสตร์พิจารณาเสนอรายชื่อเพื่อขอรับพระราชทานทุนต่อไป นักศึกษาสามารถขอรับใบสมัครได้ที่คณะของตนในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้มีสิทธิสมัคร จะต้องมีสัญชาติไทย และได้รับปริญญาขั้นเกียรตินิยมมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาแล้วไม่เกิน 5 ปี มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ มีผลสอบ TOEFL ได้คะแนนระบบ Paper–Based Total 600 ขึ้นไป/คะแนนระบบ Computer Based 250 ขึ้นไป หรือผลสอบ IELTS 7 ขึ้นไป ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับพระราชทานทุน 
จะต้องได้รับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำ หรือระดับสาขาวิชาชั้นนำของต่างประเทศเท่านั้น

9. ทุนประเภทเรียงความ

นักศึกษาที่สนใจหรือมีความสามารถในการเขียนเรียงความ สามารถส่งเรียงความเข้า
ประกวดได้ โดยมหาวิทยาลัยมีทุนประเภทเรียงความ 3 ทุน ดังนี้

ทุนภูมิพล เป็นทุนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานให้มหาวิทยาลัย 
จัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษา โดยตั้งเป็นรางวัลต่างๆ โดยเฉพาะรางวัลเรียงความแบ่งเป็น 4 รางวัล คือ รางวัลที่ 1 เป็นเงินไม่เกิน 10,000 บาท รางวัลที่ 2 เป็นเงินไม่เกิน 
8,000 บาท รางวัลที่ 3 เป็นเงินไม่เกิน 5,000 บาท และรางวัลชมเชยเป็นเงินไม่เกิน 
3,000 บาท

ทุนปาล พนมยงค์ เป็นทุนซึ่งท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ภรรยาท่านผู้ประศาสน์การ ได้บริจาคเงินให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งเป็นกองทุน เนื่องในโอกาสครบรอบ 4 ปี แห่งมรณกรรมของ
นายปาล พนมยงค์ ผู้เป็นบุตร เรียงความที่เขียนส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผลงานของท่าน
ผู้ประศาสน์การปรีดี พนมยงค์ มี 4 รางวัล คือ รางวัลที่ 1 เป็นเงิน 10,000 บาท รางวัลที่ 
2 เป็นเงิน 7,000 บาท รางวัลที่ 3 เป็นเงิน 4,000 บาท และรางวัลชมเชย เป็นเงิน 
2,000 บาท โดยเปิดรับสมัครประมาณเดือนมกราคมของทุกปี

ทุนศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก เป็นกองทุนซึ่งคณาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ลูกศิษย์และญาติมิตรของท่าน ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อนำดอกผลจัดสรรเป็นรางวัลผลงานดีเด่นของ
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี โดยการคัดเลือกบทความ รายงาน 
สารนิพนธ์ดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัลจำนวน 2 รางวัล ได้แก่รางวัลชนะเลิศ จำนวน 15,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 10,000 บาท นอกจากนี้ยังอาจพิจารณาให้รางวัลชมเชย เป็นเงิน
ไม่เกิน 3,000 บาท