หน้าแรก > แนะนำธรรมศาสตร์

แนะนำธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่ตั้ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีสถานที่จัดการเรียนการสอน 4 แห่ง คือ

1. ท่าพระจันทร์

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2613-3333
โทรสาร 0-2224-8099
www.tu.ac.th
มีพื้นที่ประมาณ 49 ไร่

2. ศูนย์รังสิต

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2564-4440-79
โทรสาร 0-2564-4405
www.tu.ac.th
มีพื้นที่ประมาณ 1,759 ไร่

3. ศูนย์ลำปาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ถนนลำปาง-เชียงใหม่
ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
โทรศัพท์ 089-433-9004-5, 054-268-704
โทรสาร 054-268-703
www.lampang.tu.ac.th
มีพื้นที่ประมาณ 312 ไร่

4. ศูนย์พัทยา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
39/4 หมู่ 5 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-259050-55
โทรสาร 038-259069
www.pattayacenter.tu.ac.th
มีพื้นที่ประมาณ 565 ไร่

ประวัติความเป็นมา

tu1มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 27 มิถุนายน 2477 โดยมีชื่อในตอนแรกเริ่มว่า “มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง” (มธก.) และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “University of Moral and Political Sciences” จากเจตนารมณ์ของศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ผู้ประศาสน์การที่มีความประสงค์จะก่อตั้งมหาวิทยาลัยที่เปิดกว้างให้โอกาสแก่สามัญชนในการศึกษา“วิชาธรรมศาสตร์และการเมือง”เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ในด้านกฎหมายการเมืองการปกครองเพื่อมารับใช้ประเทศชาติที่เพิ่งเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยผู้ประศาสน์การได้เลือกวันที่27มิถุนายนเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยโดยเหตุว่า วันที่ 27 มิถุนายน 2475 เป็นวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองจึงถือกำเนิดขึ้นมาโดยเกี่ยวข้องกับการเมืองและประชาธิปไตยมาตั้งแต่ต้น

ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยคือสิทธิเสรีภาพและการให้โอกาส ดังคำกล่าวรายงานของศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ว่า “…มหาวิทยาลัยย่อมอุปมาประดุจบ่อน้ำบำบัดความกระหายของราษฎร ผู้สมัครแสวงหาความรู้อันเป็นสิทธิและโอกาสที่เขาควรมีควรได้ตามหลักเสรีภาพของการศึกษา…”มหาวิทยาลัยแห่งนี้ในตอนเริ่มต้นจึงเป็นมหาวิทยาลัยเปิด และถือกำเนิดขึ้นมาเป็นมหาวิทยาลัยของประชาชน

จากความผันผวนทางการเมือง ในปี พ.ศ. 2495 มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองถูกตัดคำว่า “การเมือง” ออกไปเหลือเพียง “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” และชื่อภาษาอังกฤษถูกเปลี่ยนเป็น “Thammasat University” มานับตั้งแต่บัดนั้น แต่ประวัติศาสตร์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงบัดนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าไม่มีใครเอา“การเมือง”และ“Moral”ออกไปจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้“เหลืองของเราคือธรรมประจำจิตแดงของเราคือโลหิตอุทิศให้” ยังเป็นจิตวิญญาณของธรรมศาสตร์ ที่ทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยืนอยู่ข้างความถูกต้องเสมอมา

ในปี พ.ศ. 2529 จากที่แต่เดิมเป็นมหาวิทยาลัยด้านสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มาถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เมื่อได้มีการเปิดวิทยาเขตศูนย์รังสิตเพื่อขยายการเรียนการสอนมาทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยเปิดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นคณะแรกและให้นักศึกษาปีหนึ่งไปเรียนรวมกันที่ศูนย์รังสิตเป็นปีแรกในปีนั้นปลายปีพ.ศ.2547จากภัยพิบัติคลื่นสึนามิมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิที่ศูนย์รังสิตมีอาสาสมัครนิสิตนักศึกษาจากทั่วทุกมหาวิทยาลัย 
และอาสาสมัครประชาชนจากทุกหนแห่ง วันหนึ่งๆ เป็นจำนวนนับร้อยนับพัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จึงได้เริ่มมีประวัติศาสตร์ของตนเองขึ้นมาในฐานะที่มีบทบาทต่อสังคมเคียงคู่กันกับท่าพระจันทร์นับตั้งแต่บัดนั้น ในปี พ.ศ. 2549 ศูนย์รังสิตได้ริเริ่มสิ่งใหม่ให้วงการอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยมีการทำนาในพื้นที่ 6 ไร่ ในมหาวิทยาลัยทั้งๆ ที่ไม่มี

คณะเกษตรศาสตร์โดยความมุ่งหมายที่จะให้นักศึกษาธรรมศาสตร์ติดดิน เรียนรู้ความเป็นจริงของสังคม และเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงโดยการลงมือปฏิบัติ และในปี พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้รับบทบาทสำคัญอีกครั้ง เมื่อได้รับเลือกให้เป็นสถานที่หลักในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อนครั้งที่24ซึ่งมีขึ้นในเดือนสิงหาคม2550

ปัจจุบันนอกจากท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังมีอีก 2 วิทยาเขต คือศูนย์ลำปางและศูนย์พัทยา ซึ่งก่อตั้งขึ้นมาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาออกไปให้กว้างขวางทั่วถึงยิ่งขึ้น โดยยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาไว้ซึ่งปณิธานและปรัชญาแต่ดั้งเดิมของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสร้างบัณฑิตที่ไม่เห็นแก่ตัวมีจริยธรรมรักความถูกต้องออกมารับใช้สังคม ชาวธรรมศาสตร์ทุกคนไม่ว่าจะเรียนคณะไหนจะอยู่ที่วิทยาเขตใดจึงล้วนแล้วแต่ภาคภูมิใจที่ได้กล่าวว่า“ฉันรักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน”

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยของประชาชนทุกระดับชั้นเป็นแหล่งความรู้ที่จัดการเรียนการสอนครบทุกศาสตร์ ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติ ให้ผู้เรียนรู้ลึกในศาสตร์ที่มุ่งศึกษาและรู้รอบในทุกศาสตร์ตามความสนใจของผู้เรียน บัณฑิตของธรรมศาสตร์จึงเป็นผู้ที่รู้ลึกในศาสตร์นั้นๆ และรู้รอบในหลายๆ ศาสตร์ มีความพร้อมที่จะนำความเป็นธรรมสู่สังคมและสามารถพัฒนาตนเองพร้อมทั้งพัฒนาสังคมตามปณิธานที่ว่า

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของประเทศในระดับนานาชาติ มีความเป็นเลิศ
ในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาของประเทศ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่มีความลุ่มลึกและโดดเด่นในองค์ความรู้ที่ครบถ้วน ในทุกศาสตร์ เพื่อการพัฒนา และการแก้ปัญหาให้แก่สังคมไทยและภูมิภาค โดยมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย

buddha

พระพุทธธรรมทิฐิศาสลาด (สร้างขึ้นในโอกาสที่มหาวิทยาลัยครบรอบ 50 ปี เมื่อ พ.ส. 2527)

วันสถาปนามหาวิทยาลัย

tu

27 มิถุนายน 2477

วันธรรมศาสตร์

tu2

วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี

เพลงประจำมหาวิทยาลัย

ยุคแรก : เพลงมอญดูดาว
ยุคปัจจุบัน : เพลงพระราชนิพนธ์ “ยูงทอง”

สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

sign

ตราธรรมจักร

สีประจำมหาวิทยาลัย

สีเหลือง-แดง

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

tree

ต้นหางนกยูง