หน้าแรก > หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

ฉันรักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน

หลักสูตรระดับชั้นปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 1. คณะนิติศาสตร์

2. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

3. คณะรัฐศาสตร์

4. คณะเศรษฐศาสตร์

5. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

6. คณะศิลปศาสตร์

7. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

8. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10. คณะวิศวกรรมศาสตร์

11. คณะแพทยศาสตร์

12. คณะสหเวชศาสตร์

13. คณะทันตแพทยศาสตร์

14. คณะพยาบาลศาสตร์

15. คณะศิลปกรรมศาสตร์

16. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

17. คณะสาธารณสุขศาสตร์

18. คณะเภสัชศาสตร์

19. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

20. วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง

21. วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์