หน้าแรก > โครงการปกติ / โครงการพิเศษ

โครงการปกติ / โครงการพิเศษ

โครงการที่รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โครงการปกติ

ประเภทการรับเข้าศึกษาหน่วยงานที่รับสมัคร ช่วงรับสมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมInternet
1. ระบบการคัดเลือกกลาง (Admissions)สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)มิถุนายนContact Center: 0-2576-5555 หรือ 0-2576-5777http://www.cuas.or.th/
2. ระบบการคัดเลือก โดยมหาวิทยาลัยดำเนินการเอง
2.1 การรับเข้าโครงการปกติ
โครงการรับตรงฝ่ายรับเข้าศึกษาพฤศจิกายน-ธันวาคม0-2564-4440-79 ต่อ 1605, 1607www.reg.tu.ac.th
โครงการเร่งรัดการผลิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์สิงหาคมคณะแพทยศาสตร์ 0-2926-9694-7, 0-2926-9696-98http://www9.si.mahidol.ac.th/
(ผ่านการคัดเลือก กสพท.)แห่งประเทศไทย (กสพท.)
โครงการรับตรง คณะแพทยศาสตร์ (ผ่านการคัดเลือก กสพท.)กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)ตุลาคมคณะแพทยศาสตร์ 0-2926-9694-7, 0-2926-9696-98http://www9.si.mahidol.ac.th/
โครงการรับตรง คณะทันตแพทยศาสตร์ (ผ่านการคัดเลือก กสพท.)กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)ตุลาคมคณะทันตแพทยศาสตร์http://www9.si.mahidol.ac.th/
2.2 การรับเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปางพฤศจิกายน-ธันวาคม054-268-8703, 089-433-9005www.lampang.tu.ac.th
โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบทฝ่ายรับเข้าศึกษาพฤศจิกายน-ธันวาคม0-2564-4440-79 ต่อ 1605, 1607www.reg.tu.ac.th
โครงการนักศึกเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส รับจังหวัดละ 3 คน)ฝ่ายรับเข้าศึกษาพฤศจิกายน-ธันวาคม0-2564-4440-79 ต่อ 1605, 1607www.reg.tu.ac.th
โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมืองฝ่ายรับเข้าศึกษาพฤศจิกายน-ธันวาคม0-2564-4440-79 ต่อ 1605, 1607www.reg.tu.ac.th
โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลางฝ่ายรับเข้าศึกษาพฤศจิกายน-ธันวาคม0-2564-4440-79 ต่อ 1605, 1607www.reg.tu.ac.th
โครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการมหาดไทย)กระทรวงมหาดไทยตามกำหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เป็นผู้ดำเนินการฝ่ายรับเข้าศึกษา 0-2564-4440-79 ต่อ 1605, 1607
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ศูนย์การแพทย์ฯ รพ.สระบุรี/รพ.สุราษฎร์ธานี/รพ.ชุมพร/รพ.พุทธโสธรคณะแพทยศาสตร์สิงหาคมคณะแพทยศาสตร์0-2926-9694-7, 0-2926-9696-98www.med.tu.ac.th
โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนคณะแพทยศาสตร์สิงหาคมคณะแพทยศาสตร์0-2926-9694-7, 0-2926-9696-98www.med.tu.ac.th
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิ สอวน. (ค่าย 2)ฝ่ายรับเข้าศึกษาพฤศจิกายน-ธันวาคม0-2564-4440-79 ต่อ 1605, 1607www.reg.tu.ac.th
โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ฝ่ายรับเข้าศึกษาพฤศจิกายน-ธันวาคม0-2564-4440-79 ต่อ 1605, 1607www.reg.tu.ac.th
โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (สสวท.)

โครงการที่รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ

ประเภทการรับเข้าศึกษาหน่วยงานที่รับสมัคร ช่วงรับสมัครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมInternet
1. การรับเข้าโครงการพิเศษ (หลักสูตรภาษาไทย)
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาธันวาคม-มกราคม0-2613-2672, 0-2613-2599www.seas.arts.tu.ac.th
โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์โครงการรัสเซียศึกษามีนาคม0-2696-5663-4www.tu.ac.th/org/arts/russ
โครงการคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หลักสูตรการวิจัยทางสังคมคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามิถุนายน-กรกฎาคม0-2696-5821, 0-2696-5832www.socio.tu.ac.th
โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกุมภาพันธ์-พฤษภาคม0-2986-9156 หรือ 0-2564-4440-54 ต่อ 2157, 2714www.sci.tu.ac.th
โครงการหลักสูตรตรีควบปริญญาโทสาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกุมภาพันธ์-พฤษภาคม0-2564-4440 ถึง 59 ต่อ 2100-2103 กด 207http://mathstat.sci.tu.ac.th
โครงการหลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ipen-iee) Integrated Program of Bachelor Engineering in Industrial Electrical Engineeringคณะวิศวกรรมศาสตร์พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์0-2564-3001-9 ต่อ 3037, 3071 0-2564-3021, 0-2564-3010www.ipen.engr.tu.ac.th
โครงการวิศวกรรมศาสตรและการจัดการเชิงธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตรร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (EBM) Engineering and Business Managementคณะวิศวกรรมศาสตร์พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์0-2564-3001-9 ต่อ 3234, 3235, 3250 0-2986-9547www.ebm.engr.tu.ac.th
โครงการหลักสูตรวิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ภาคพิเศษ มธ. ศูนย์ท่าพระจันทร์วิทยาลัยสหวิทยาการมิถุนายน-กรกฎาคม0-2613-2845, 0-2613-2855www.ci.tu.ac.th/webold
2. การรับเข้าโครงการพิเศษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
โครงการปริญญาตรีหลักสูตรนิติศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ)คณะนิติศาสตร์ตุลาคม-พฤศจิกายน0-2696-5405www.law.tu.ac.th
โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (BBA.) Bachelor’s degree in Business Administrationโครงการ BBA.ธันวาคม0-2225-2113, 0-2225-2107www.bba.bus.tu.ac.th
โครงการควบตรี-โท ภาคภาษาอังกฤษ คณะรัฐศาสตร์ (BMIR.) Combined Bachelor and Master of Political Science Program in Politics and International Relations (English Program)โครงการ BMIR.ตุลาคม-ธันวาคม0-2613-2304www.polsci.tu.ac.th/bmir
โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์(BE.) Beachelor Economics International Programโครงการเศรษฐศาสตร์ฯ (BE.)พฤศจิกายน0-2623-5144www.econ.tu.ac.th/be
โครงการปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติอังกฤษ-อเมริกันศึกษา คณะศิลปศาสตร์ (BAS.) British and American Studies International Programโครงการอังกฤษ-อเมริกันฯมกราคม-กุมภาพันธ์0-2613-2618, 0-2613-2697www.tu.ac.th/org/arts/bas
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ (BEC.) Business English Communication โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารฯมกราคม-กุมภาพันธ์0-2696-5658, 0-2613-2608, 0-2696-5648www.tubec.org
โครงการปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ หลักสูตรวารสารศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา (BJM.) Bachelor of Art in Journalism (Mass Media Studies)คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนพฤศจิกายน-มกราคม0-2696-6193www.jc.tu.ac.th
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน (TEP.) Twinning Engineering Programmesคณะวิศวกรรมศาสตร์ช่วงที่ 1 สิงหาคม-ธันวาคม0-2564-3001-9 ต่อ 3027-8, 3196www.tep.engr.tu.ac.th
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TEPE.) Thammasat English Programme of Engineeringคณะวิศวกรรมศาสตร์ ช่วงที่ 2 มีนาคม-พฤษภาคม0-2564-3001-9 ต่อ 3027-8, 3196www.tep.engr.tu.ac.th
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมยานยนตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษคณะวิศวกรรมศาสตร์)คณะวิศวกรรมยานยนตร์สิงหาคม-พฤษภาคม0-2564-3001-9 ต่อ 3261www.tep2.engr.tu.ac.th/auto-tu
โครงการหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง (หลักสูตรใหม่)คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองพฤศจิกายน-ธันวาคม0-2986-9605-6 ต่อ 3014, 3016www.ap.tu.ac.th
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (SIIT.) Sirindhorn International Institute of Technologyสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร(SIIT)สิงหาคม-กันยายน มกราคม-พฤษภาคม0-2986-9110, 0-2986-9103 ต่อ 1201, 1401, 1406www.siit.tu.ac.th