หน้าแรก > กิจกรรมสำหรับนักศึกษา

กิจกรรมสำหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและการพัฒนาบุคลิกภาพ เพิ่มพูนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาโดยกิจกรรมด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการบำเพ็ญประโยชน์และให้โอกาสนักศึกษาในการตั้งชมรมต่างๆ ตามความสนใจของนักศึกษา มีอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละชมรม เพื่อให้นักศึกษามีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา เพื่อดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

565