หน้าแรก > หลักสูตรที่เปิดสอน > วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

หลักสูตรจีนศึกษา (Chinese Studies)

หลักสูตรไทยศึกษา (Thai Studies)

หลักสูตรระยะสั้นไทยศึกษา (Summer Program)

หลักสูตรอินเดียศึกษา (Indian Studies Program)

หลักสูตรอาเซียนศึกษา (ASEAN Studies Program)

หลักสูตรวิชาพื้นฐาน (Foundation Courses)

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ก่อตั้งเมื่อ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นเกียรติแก่ ศ.ดร.ปรีดี 
พนมยงค์ ผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อตอบรับนโยบายในการยกระดับการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานเทียบเท่ามหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยฯ จึงได้เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติแบบสหวิทยาการ ดังนี้

หลักสูตรจีนศึกษา (Chinese Studies)

เพราะประเทศจีนมีประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่และทรงคุณค่าน่าเรียนรู้ เพราะคนเชื้อสายจีน
มีมากที่สุดในโลกและอยู่กระจายไปทั่วทุกหนแห่ง เพราะภาษาจีนเป็นหนึ่งในภาษาหลักที่ได้รับ
การยอมรับในแง่มุมธุรกิจ เพราะเศรษฐกิจจีนกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วถือเป็นหนึ่งในชาติมหาอำนาจของโลก เพราะจีนกับไทยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งสืบเนื่องยาวนาน เพราะฉะนั้นองค์ความรู้ด้านจีนศึกษาจึงเป็นศาสตร์สำคัญที่ควรเร่งเรียนรู้เพื่อนำไปสู่ความก้าวหน้าในอนาคต

Chinese Studies ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยเปิดเป็นหลักสูตรปริญญาตรี (นานาชาติ) ใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนทั้งหมด นอกจาก
ทักษะด้านภาษาที่จะได้ฝึกฝนอย่างเต็มที่ตลอดหลักสูตรแล้ว ผู้เรียนยังจะได้รับองค์ความรู้ใน
รายวิชาพื้นฐานต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรปริญญาตรีมาตรฐาน ยิ่งไปกว่านั้นยังจะได้เจาะลึกศาสตร์ ศิลป์ และวิทยาการต่างๆ ที่ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนอย่างถึงแก่น จากอาจารย์ชาวจีน และอาจารย์ชาวไทยผู้ที่ผ่านหลักสูตรการเรียนในประเทศจีน และมีองค์ความรู้เกี่ยวกับจีนเป็นอย่างดี จึงกล่าวได้ว่า Chinese Studies เป็นหนึ่งในผู้นำด้านจีนศึกษาในระดับประเทศ

หลักสูตร ปริญญาบัตร 4 ปี – ไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่ Peking University อย่างน้อย 
1 ภาคเรียน

คัดเลือกผ่านการสอบตรง โดยเปิดรับสมัครในช่วงเดือนธันวาคม–มกราคม

ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน ได้แก่ ภาคเรียนที่ 1 สิงหาคม–ธันวาคม, 
ภาคเรียนที่ 2 มกราคม-พฤษภาคม และ ภาคฤดูร้อน มิถุนายน-กรกฎาคม

รูปแบบการเรียนการสอน เน้นการเรียนแบบมีส่วนร่วม สอนด้วยหลักสูตรที่ครอบคลุม 
(หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป หมวดวิชาภาษาจีน และหมวดวิชา
เกี่ยวกับจีนศึกษา) ทัศนศึกษาตามสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีน ฝึกทักษะด้านภาษาแบบเข้มข้น
กับอาจารย์เจ้าของภาษา และอาจารย์ชาวไทยที่มีประสบการณ์
ด้านการสอนภาษาจีน

แนวทางในอนาคต ผู้ที่จบสาขาจีนศึกษาจะมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเป็นอย่างดี อีกทั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศจีนในเชิงลึก
จึงสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น นักธุรกิจเกี่ยวกับประเทศจีน ล่าม/นักแปลไทย-จีน-อังกฤษ นักการทูต และ
งานอื่นๆ ในองค์กรธุรกิจ หรือองค์กรระหว่างประเทศ

สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนภาษาจีนเพิ่มเติม ทางวิทยาลัยฯ มีหลักสูตร University
Chinese (ภาษาจีนระดับมหาวิทยาลัย) มีตั้งแต่ระดับเริ่มต้นสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน จนถึงระดับที่
สามารถสื่อสารและใช้งานได้จริง โดยเปิดสอนในช่วงเย็นวันจันทร์–ศุกร์ และช่วงกลางวัน
วันเสาร์ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยฯ ในวันและเวลาราชการ

 

หลักสูตรไทยศึกษา (Thai Studies)

Thai Studies ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของชาวต่างประเทศทั้งที่ใช่
และไม่ใช่นักศึกษา โดยมีจุดร่วมกันคือความสนใจใฝ่รู้ในประเทศไทย และต้องการสืบค้นเรื่องราวเกี่ยวกับไทยในมิติต่างๆ แบบรู้ลึก รู้จริง

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2542 (ดูแลโดยสังกัดงานวิเทศสัมพันธ์ และย้ายมาสังกัดวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ เมื่อปี พ.ศ. 2551) จวบจนปัจจุบัน Thai Studies ได้รับ
การตอบรับเป็นอย่างดีจากชาวต่างประเทศทุกเพศ ทุกวัย ทั้งในระดับปัจเจก และระดับสถาบัน (มีโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยในเครือ University of
California และ International Student Exchange Program ทุกปี) รวมทั้งลูกหลาน
ชาวไทยที่เกิดหรือเติบโตในต่างแดนที่ต้องการเข้าใจในรากเหง้าเดิมของตนเอง

นอกจากนี้ Thai Studies ยังเปิดกว้างให้คนไทยที่สนใจทุกคนได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เพื่อที่จะได้เป็นคนไทยที่เข้าใจความเป็นไทยมากขึ้น ได้มองสิ่งที่คุ้นชินในมุมลึก 
และมุมต่าง ได้ฝึกภาษา ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเรียนรู้วัฒนธรรมจากเพื่อนร่วมชั้นนานาชาติ

หลักสูตร/ปีการศึกษา

  • ประกาศนียบัตร 1 ปี แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน โดยเริ่มต้นลงทะเบียนได้ทุกภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 1 สิงหาคม–ธันวาคม, ภาคเรียนที่ 2 มกราคม– พฤษภาคม

  • ภาคฤดูร้อน ประมาณ 4-5 สัปดาห์ มิถุนายน–กรกฎาคม

รูปแบบการเรียนการสอน นอกจากรายวิชาที่หลากหลายครอบคลุม (ภาษาไทย สังคม ศิลปะ-วัฒนธรรม การเมือง และสุขภาพ) แล้ว เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น วิทยาลัยฯ จึงได้นำหลัก
สหวิทยาการมาประยุกต์ใช้ ภาคทฤษฎี เน้นองค์ความรู้ที่ถูกต้อง 
และเชื่อมโยงกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเน้นการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ภาคปฏิบัติ ผู้เรียนจะได้ออกจากโลกแห่งตำรา และคำบอกเล่าของผู้สอน สำรวจ สัมผัสกับบรรยากาศจากสถานที่ต้นกำเนิดอารยธรรม ธรรมชาติที่สวยงาม 
และแหล่งเรียนรู้ชุมชนต่างๆ

แนวทางในอนาคต ผู้ที่จบหลักสูตรสามารถนำเอาความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคมไทย ในเชิงลึกไปใช้ประยุกต์กับสาขาวิชาหลักที่ได้เรียนใน
มหาวิทยาลัยประกอบอาชีพได้หลากหลาย โดยเฉพาะในมิติที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ เช่น นักประวัติศาสตร์ไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
ล่ามภาษาไทย มัคคุเทศก์นำเที่ยวประเทศไทย นักธุรกิจระหว่างประเทศ และงานอื่นๆ ในหน่วยงานหรือองค์กรที่ทำงานระหว่างประเทศ

 

หลักสูตรระยะสั้นไทยศึกษา (Summer Program)

เป็นหลักสูตรที่จัดให้ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยคู่สัญญา

 

หลักสูตรอินเดียศึกษา (Indian Studies Program)

เป็นหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอินเดียศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) เริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา2556เป็นปีการศึกษาแรก โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านอินเดียศึกษาหลักสูตรแรกของประเทศไทย ที่จัดการเรียนการสอนในเชิงสหวิทยาการที่เน้นการบูรณาการศาสตร์การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการจัดการเรียนการสอนนอกจากนี้ยังสอนภาษาฮินดีและภาษาสันสกฤตซึ่งเป็นหนึ่งในภาษาราชการที่สำคัญของประเทศอินเดียควบคู่กันอีกด้วย โดยหลักสูตรกำหนดให้นักศึกษาไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยคู่สัญญา ณ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา

 

หลักสูตรอาเซียนศึกษา (ASEAN Studies Program)

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) เริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2556 เป็นปีการศึกษาแรก นับเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโททางด้านอาเซียนศึกษาหลักสูตรแรกของไทย เพื่อตอบสนองต่อการเติบโตและความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนของประชาคมอาเซียนและ AEC ซึ่งทวีบทบาทและความสำคัญในทุกมิติของการพัฒนา ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจการค้า การระหว่างประเทศ ศิลปวัฒนธรรม โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาภาคนอกเวลาราชการ ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปีการศึกษา นอกจากนี้ผู้ศึกษายังสามารถเลือกศึกษาตามความสนใจทั้งในระบบการศึกษาแบบวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ

 

หลักสูตรวิชาพื้นฐาน (Foundation Courses)

เป็นหลักสูตรพื้นฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มเปิดสอนเมื่อปีการศึกษา 2552 โดยวิทยาลัยฯ จัดสอนส่วนที่ 1 ซึ่งเป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจำนวน 21 หน่วยกิต ส่วนที่ 2 ของคณะต่างๆ แต่ละโครงการดำเนินการเอง

 

งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

โทร. 0-2613-3701-4 โทรสาร 0-2623-5167