หน้าแรก > หลักสูตรที่เปิดสอน > สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

Sirindhorn International Institute of Technology

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ 9 สาขาวิชา ดังนี้

วิศวกรรมศาสตร์

 1. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 2. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 4. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร
 5. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 6. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยี

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดการ

 1. สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

ในยุคที่มนุษย์มีวิทยาการในการดำรงชีวิตในระดับสูงและต้องการเทคโนโลยีเพื่อ
ตอบสนองความต้องการในการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นความต้องการยาที่มีประสิทธิภาพ
ในการรักษาโรค สารกึ่งตัวนำที่มีประสิทธิภาพสูงในระบบสื่อสาร อวัยวะเทียมที่ผู้ป่วยหาใช้ได้.ทันที น้ำมันที่มีราคาถูก น้ำสะอาดที่ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัย ตลอดจนวัสดุพอลิเมอร์ที่ใช้
อย่างหลากหลาย วิศวกรรมเคมีได้ตอบสนองความต้องการเหล่านี้และอื่นๆ ของมนุษย์ตลอดเวลา
ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพราะวิศวกรรมเคมีเป็นวิศวกรรมสาขาเดียวที่ประสานความรู้ทางเคมี ชีวเคมี และวิทยาศาสตร์กายภาพ และนำความรู้ที่ได้มาผลิตสิ่งที่มนุษย์ต้องการ วิศวกรรมเคมีเป็นวิศวกรรมสาขาเดียวที่ทำงานกับระบบที่มีขนาดเล็กเท่าโมเลกุล จนถึงระบบที่มีขนาดใหญ่ เช่น โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานปิโตรเคมี เป็นต้น

จุดมุ่งหมาย เพื่อผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมเคมีที่

 1. เข้าใจวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีทางเคมี
และชีวภาพ
 2. สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ในการแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะมีอาชีพใด
 3. เข้าใจปัญหาสิ่งแวดล้อม สังคม ความปลอดภัย เศรษฐกิจในอาชีพที่ทำ และ
มีจริยธรรมในการทำงาน
 4. สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. พร้อมจะเรียนรู้ด้วยตัวเองตลอดชีวิต

อาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษา

 • เป็นวิศวกรในโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตต่างๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
เคมีภัณฑ์ พลังงาน วัสดุศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม
 • รับราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต หรือเคมีภัณฑ์ เทคโนโลยีพลังงาน วัสดุศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม
 • ดำเนินกิจการส่วนตัว เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก ที่ผลิตสินค้าต่างๆ
 • เรียนต่อในระดับปริญญาโท และ เอก

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเป็นศาสตร์หนึ่งที่เก่าแก่และมีบทบาทในการพัฒนาโลกให้
ทันสมัยอยู่เสมอ เกี่ยวข้องกับการออกแบบ, การผลิต, และการบำรุงรักษาระบบ เช่น ระบบสาธารณูปโภค, กระบวนการผลิตทุกประเภท, การใช้วัสดุ, การทำเหมืองแร่, ยานพาหนะ
ภาคอากาศและพื้นดินและระบบพลังงาน อุตสาหกรรมใดที่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องมือจะต้อง
เกี่ยวข้องกับสาขานี้

จุดมุ่งหมายของสาขาวิชา เพื่อตระเตรียมให้นักศึกษามีวิสัยทัศน์ในด้านวิศวกรรม 
มีความสามารถในการวางแผน จัดการและดำเนินการ และจัดการเทคโนโลยีล่าสุด โดยเน้นใน
สองสาขา คือ สาขาที่เกี่ยวกับกลไกเครื่องกลทั่วๆ ไป และการประยุกต์ทางด้านเครื่องกล 
และ การจัดการพลังงาน (Energy Management) ซึ่งศึกษาระบบที่มีทั้งระบบเครื่องกลและพลังงาน ดังเช่น โรงไฟฟ้าและระบบทำความเย็น

จุดมุ่งหมาย

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถในการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมเครื่องกล รวมทั้งทักษะในการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
 2. เพื่อจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ตลอดจนการฝึกอบรมสัมนาทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล ที่ได้มาตรฐานระดับสากล
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่มีคุณภาพในระดับที่ใช้ภาษาอังกฤษ
ได้ดี และมีความพร้อมจะทำงานหรือติดต่อกับองค์กรธุรกิจระหว่างประเทศ
 4. เพื่อให้อาจารย์ในสถาบันฯ ได้ทำงานวิจัยและพัฒนา ตลอดจนให้คำปรึกษากับ
ภาคอุตสาหกรรม อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

อาชีพภายหลังการจบการศึกษา

 • งานวางแผน ออกแบบ ประดิษฐ์ ผลิต ควบคุม พัฒนา วิเคราะห์และตรวจสอบเครื่องกลต่างๆ เช่น นักออกแบบด้านเครื่องกล และระบบพลังงานนักประดิษฐ์ 
นักวิเคราะห์ นักวางแผน นักพัฒนาระบบ
 • เครื่องกล วิศวกรด้านต่างๆ เช่น วิศวกรคุณภาพ วิศวกรการผลิต วิศวกรพลังงาน เป็นต้น
 • งานสอน วิจัย และฝึกอบรม ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล เช่น อาจารย์ นักวิจัย 
นักฝึกอบรม
 • งานให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล และงานบริหาร เช่น ที่ปรึกษา
สถาบัน หน่วยงานต่างๆ ผู้จัดการบริษัท ผู้จัดการโครงการ และผู้จัดการโรงงาน

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมโยธาเป็นศาสตร์ทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดิมและการสร้างและใช้สิ่งก่อสร้าง เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมมนุษย์ โดยจะรวมขั้นตอนการออกแบบ การวิเคราะห์ การก่อสร้างหรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การจัดการและการบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดิม งานทางด้านวิศวกรรมโยธา
มีตัวอย่างเช่น งานออกแบบก่อสร้างและบำรุงรักษาสะพาน เส้นทางรถไฟฟ้า สนามบิน 
ท่าเรือ เขื่อน ถนน อาคารสูง บ้าน เป็นต้น สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาเป็นสาขาวิชาที่จำเป็น
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ

จุดมุ่งหมาย

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาทั้งทางด้านทฤษฎีและทางด้าน
ปฏิบัติ โดยบัณฑิตจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งในภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ลักษณะการเรียนการสอนรวมทั้งความรู้ที่สอนในสาขาวิชาจะส่งเสริมให้บัณฑิตมีความพร้อมที่จะทำการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพิ่มเติม ภายหลังที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว

อาชีพภายหลังจบการศึกษา

บัณฑิตสามารถเลือกทำงานในสายงานด้านวิศวกรรมโยธาที่แตกต่างกันมากมาย 
เนื่องจากสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาเป็นสาขาที่ค่อนข้างกว้าง เช่น งานทางด้านโครงสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน วัสดุก่อสร้าง การจราจรและขนส่ง แหล่งน้ำ การจัดการโครงการ และอื่นๆ โดยลักษณะงานที่ทำมีทั้งที่ทำงานในสำนักงาน และงานที่ต้องออกหน้างาน นอกจากนี้ยังมีงานประเภทงานวิจัยและพัฒนาอีกด้วย

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารเป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการใช้วัสดุทางไฟฟ้า
สัญญาณไฟฟ้า และปรากฏการณ์ทางไฟฟ้า ในการทำให้บุคคลที่อยู่ต่างสถานที่กัน สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ ระบบสื่อสารต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ รวมไปถึงโครงข่ายคอมพิวเตอร์ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการศึกษาด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และการสื่อสาร ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นและเอื้อประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบัน

การศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร ณ สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะประกอบด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้

 • หมวดวิชาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เช่น วงจรไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์
 • หมวดวิชาด้านการสื่อสาร และโครงข่ายเชื่อมโยง
 • หมวดวิชาด้านโซลิดสเตท และอิเล็กทรอนิกส์
 • หมวดวิชาด้านเครื่องมือวัด ระบบควบคุม และแมคาทรอนิกส์

จุดมุ่งหมาย

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารที่มีความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎี และปฏิบัติ
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารที่มีคุณภาพใน
ระดับที่ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี และมีความพร้อมที่จะทำงานและติดต่อกับองค์กรธุรกิจระหว่างประเทศ

อาชีพภายหลังจบการศึกษา

วิศวกรทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร โทรคมนาคม และไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น งานวิจัยและพัฒนา งานวิเคราะห์และออกแบบ งานผลิตและบำรุงรักษา เป็นต้น

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆ ในการผลิตและการจัดการ ในส่วนของ
การผลิตนั้นจะศึกษาการออกแบบสินค้า กระบวนการผลิต เครื่องมือหรืออุปกรณ์ และการวัดละเอียด เป็นต้น ส่วนด้านการจัดการ จะศึกษาการจัดการองค์กร การควบคุมคุณภาพสินค้า 
การวางแผนและการควบคุมการผลิต การจัดส่ง เป็นต้น

จุดมุ่งหมาย

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติในสาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ
 2. เพื่อให้บัณฑิตเข้าใจถึงองค์ความรู้ทางด้านอุตสาหกรรม ทั้งทางด้านการผลิต 
และการจัดการ
 3. เพื่อให้บัณฑิตสามารถนำความรู้จากสาขาวิชาไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในการทำงาน
ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีพภายหลังการศึกษา

 • งานในภาคเอกชน เช่น วิศวกรการผลิต วิศวกรฝ่ายวางแผนการผลิต รวมไปถึง
งานในระดับผู้บริหารที่ต้องการทักษะ ทางด้านวิศวกรรม
 • งานในภาครัฐบาล เช่น อาจารย์ หรือ นักวิจัยประจำในมหาวิทยาลัย และวิศวกรประจำองค์กรภาครัฐ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น
 • งานด้านอื่นๆ ที่ต้องอาศัยความรู้ทางด้านนี้ประกอบด้วย เช่น ที่ปรึกษาบริษัท
 วิศวกรฝ่ายขาย

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศถูกออกแบบมาเพื่อให้ครอบคลุมองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การนำคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย ระบบสื่อสารทางไกล ไปประยุกต์ใช้ในงานบริการสารสนเทศต่างๆ งานระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต งานระบบจักรกล
ฝังตัวแบบเรียลไทม์ งานบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานระบบสารสนเทศเพื่อ
ธุรกิจ องค์ความรู้เหล่านี้สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางที่จะช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถสร้าง 
เก็บ โอนย้าย แลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้องค์กรสามารถคิดและวางแผน ออกแบบ สร้างสรรค์ และกำหนดตลาด
ของสินค้าและบริการ รวมทั้งรักษาข้อได้เปรียบทางธุรกิจในภาวะแวดล้อมของตลาดที่มีการแข่งขันสูงไว้ได้

จุดมุ่งหมาย

 1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โดยนำไปประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ ในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงระบบคอมพิวเตอร์ในบริษัทและอุตสาหกรรม
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมีพื้นฐาน
ดีพอที่จะเรียนรู้และก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่จะเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาชีพภายหลังจบการศึกษา

 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ และผู้เขียนโปรแกรมประยุกต์และระบบงาน
 • นักสารสนเทศในระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจและอุตสาหกรรม
 • ผู้ออกแบบและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลและระบบเครือข่าย
 • นักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประยุกต์ใช้งาน
 • นักพัฒนาโปรแกรมควบคุมไมโครโปรเซสเซอร์
 • นักพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานต่างๆ
 • นักธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จะศึกษาการออกแบบและการสร้างระบบคอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ ครอบคลุมทุกแง่มุมของระบบคอมพิวเตอร์เช่น ระบบเครือข่าย และระบบการสื่อสาร รวมถึงการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในด้าน
ต่างๆ นอกจากนี้ยังสอนให้เข้าใจในแก่นแท้ของเทคโนโลยีทางด้านซอฟต์แวร์ ที่จะนำไปสู่
การสร้างสรรค์ออกแบบคอมพิวเตอร์และออกแบบโปรแกรมที่ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งใน
ปัจจุบันนี้สภาพสังคมได้มีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพิ่มมากขึ้นในทุกรูปแบบ ทำให้การขยายตัวของการใช้งานคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ มีเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็น
ต้องพัฒนานักเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์อีกเป็นจำนวนมาก

จุดมุ่งหมาย

 1. 1. เพื่อให้การศึกษาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
 2. 2. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวความคิดทฤษฎีและหลักการด้านอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นำไปพัฒนาระบบให้มีความทันสมัยมากขึ้น
 3. 3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ที่ศึกษาไปประยุกต์ใช้กับวิชาชีพด้านต่างๆ
ที่ต้องการความรู้เชิงทฤษฎีและปฎิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับศาสตร์ด้านต่างๆ ได้

อาชีพภายหลังจบการศึกษา

 • ผู้เชี่ยวชาญออกแบบระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
 • นักพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์อัจฉริยะเพื่องานสาขาต่างๆ เช่น ด้านการแพทย์ 
ด้านชีวภาพ ด้านภาษาศาสตร์
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบและผู้เขียนโปรแกรมประยุกต์และระบบงาน
 • ผู้ออกแบบและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลและระบบเครือข่าย
 • นักคอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศเพื่องานธุรกิจและอุตสาหกรรม
 • นักวิจัยและพัฒนาวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อการประยุกต์ใช้งาน
 • ที่ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานต่างๆ
 • ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม

หลักสูตรของสาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความเข้าใจในวัฏจักร
การทำงานในองค์กรตลอดจนธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนั้นๆ เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสามารถออกไปทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเนื้อหาของหลักสูตรจะประกอบด้วย 3 ส่วนที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มวิชาการจัดการวิศวกรรม กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ และกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

จุดมุ่งหมาย

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการผลิตและ/หรือการให้บริการ และสามารถนำความรู้ด้านการบริหาร การจัดการ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการเหล่านั้น

อาชีพภายหลังจบการศึกษา

บัณฑิตสามารถเข้าทำงานในหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต และการให้บริการทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาครัฐวิสาหกิจ โดยจะสามารถรับผิดชอบงานซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้

 • วางแผนการผลิต หรือการให้บริการ ให้สอดคล้องกับแผนการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐานตามต้องการ
 • วางแผนทางด้านการลำเลียงวัตถุดิบ และ/หรือผลิตภัณฑ์
 • วิเคราะห์และป้องกันปัญหาด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการยศาสตร์ ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
 • ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนและพัฒนาสินค้า ระบบการผลิต และ/หรือระบบการให้บริการใหม่ๆ

บัณฑิตของสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป ในสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ หรือสาขาใกล้เคียง เช่น วิศวกรรมอุตสาหการ (IE) บริหารธุรกิจ (MBA) หรือการจัดการระบบสารสนเทศ (MIS) เป็นต้น

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

หลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ เป็นการผสาน 3 สาขาวิชาหลักคือ การบริหารและการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม เพื่อที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการบริหารและการจัดการองค์กรทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ นักศึกษาจะสามารถเลือกกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้านตามความสนใจได้ดังต่อไปนี้

 1. การจัดการระบบสารสนเทศ (Management Information Systems: MIS)
 2. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management: SCM)

จุดมุ่งหมาย

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความเข้าใจในพื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการทั่วไปและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงมีทักษะทางด้าน
การสื่อสาร และการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาอย่างมีระเบียบแบบแผน
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถนำความรู้และวิทยาการที่ทันสมัยไปประยุกต์ใช้ใน
หน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีพภายหลังจบการศึกษา

 • วางแผน บริหาร และประสานงานในภาคธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาเฉพาะด้านที่เลือกศึกษา
 • วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กร
 • ประสานงานระหว่างผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน และส่งผลให้โครงการต่างๆ สามารถดำเนินไปได้ด้วยดี

นอกจากนี้ บัณฑิตของสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการจะสามารถศึกษาต่อได้ในหลาย
สาขาวิชา เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) การจัดการระบบสารสนเทศ (MIS) การจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน (SCM) เป็นต้น

 

ฝ่ายรับเข้าศึกษา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)

โทร. 0-2986-9110, 0-2986-9009 ต่อ 1201, 1401, 1406, 1441, 1520

www.siit.tu.ac.th

www.facebook.com/siit.tu