หน้าแรก > หลักสูตรที่เปิดสอน > วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

College of Interdisciplinary Studies

หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ความสามารถในเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) อันเป็นองค์ความรู้ที่ยังขาดแคลนอยู่ในปัจจุบัน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งเชิงรุกและเชิงรับ อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาประเทศ

สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ ศึกษาวิชาพื้นฐานและแกนสหวิทยาการ นักศึกษา
จะมีองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และภาษา องค์ความรู้เหล่านี้จะทำให้นักศึกษามีพื้นฐานในการเข้าสู่โปรแกรมวิชาเอก 4 โปรแกรมคือ สหวิทยาการ
จีนศึกษา สหวิทยาการอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงศึกษา สหวิทยาการการจัดการทรัพยากรทาง
สังคมและวัฒนธรรม และสหวิทยาการการจัดการการท่องเที่ยว โดยนักศึกษาจะต้องฝึก
ประสบการณ์ ภาคปฏิบัติและภาคนิพนธ์ต่อไป

ปัจจุบันดำเนินการจัดการเรียนการสอน ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

  • โครงการหลักสูตรวิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์
 ภาคพิเศษ มธ. ศูนย์ท่าพระจันทร์

 

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทร. 054-268-702 (ศูนย์ลำปาง)