หน้าแรก > หลักสูตรที่เปิดสอน > คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Pharmacy

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Faculty of Pharmacy

หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต

เป็นหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม (Pharmaceutical Sciences) และสาขาบริบาลเภสัชกรรม (Pharmaceutical Care) เบื้องต้นให้ความสำคัญทางด้านการผลิต วิจัย และพัฒนาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Pharmaceutical and Health Products)

จุดเด่นของคณะ

 • ระบบการเรียนการสอนที่มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติและเน้นผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง
 • การเรียนการสอนที่ใช้วิทยาการสมัยใหม่โดยเฉพาะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
 • ผลิตนักศึกษาที่มีจิตอาสา และช่วยเหลือชุมชน

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

เมื่อสำเร็จการศึกษาและได้รับใบประกอบวิชาชีพ บัณฑิตสามารถทำงานได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมทั้งธุรกิจส่วนตัว ได้แก่

 • เภสัชกรประจำโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน
 • เภสัชกรประจำโรงงานอุตสาหกรรมยา อาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง
 • เภสัชกรประจำร้านขายยา
 • บุคลากรทางการศึกษาในมหาวิทยาลัย
 • บุคลากรฝ่ายวิจัยและพัฒนาในภาครัฐและเอกชน
 • ผู้ประกอบการในธุรกิจทางด้านเภสัชกรรม
 • เภสัชกรการตลาด
 • เภสัชกรฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคประจำสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากรม
 วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

 

สำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ ห้อง S305 ชั้น 3 อาคาร บร. 5

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถ. พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ. ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 02-5644440 ต่อ 1740- 1743,1747-1749