หน้าแรก > หลักสูตรที่เปิดสอน > คณะสาธารณสุขศาสตร์ Faculty of Public Health

คณะสาธารณสุขศาสตร์ Faculty of Public Health

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

  • วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
  • วิชาเอกการสร้างเสริมสุขภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ เปิดสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มุ่งผลิตบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และพัฒนางานด้านสาธารณสุขก่อเกิดการป้องกันควบคุมโรคการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยแก่ประชาชนและสังคม เน้นความเป็นผู้นำทางวิชาการ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติงานและประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเป็น
ผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

  • วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Major in Occupational Health and Safety): ให้มีความรู้ความสามารถในการตระหนักประเมินและควบคุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมในการทำงานตลอดจนการควบคุมอุบัติเหตุเพื่อความปลอดภัยใน
การทำงานโดยสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งวิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และอุตสาหกรรมการบริการต่างๆ

 

  • วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม(MajorinEnvironmentalHealth):ให้มีความรู้ความสามารถในการค้นหาปัญหาป้องกันและควบคุมปัจจัยสิ่งแวดล้อมประเภทต่างๆ ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ โดยสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งวิชาชีพทั้งในภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมได้แก่นักวิชาการสาธารณสุขนักวิชาการ
สุขาภิบาล นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 

  • วิชาเอกการสร้างเสริมสุขภาพ (Major in Health Promotion): ให้มีความรู้และทักษะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ สามารถบูรณาการหลักวิชาการต่างๆเพื่อดูแลและสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนโดยสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งวิชาชีพทั้ง
ในภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมการบริการต่างๆได้แก่นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

 

งานบริการการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์

โทร. 0-2986-9213-9 ต่อ 7420-1