หน้าแรก > หลักสูตรที่เปิดสอน > คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

Faculty of Architecture and Planning

เปิดสอน 5 สาขาวิชา ดังนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต

หลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ 
ในวิชาชีพสถาปัตยกรรม เพื่อพัฒนางานสถาปัตยกรรมของชาติ

การจัดการเรียนการสอน ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หลักสูตรของ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองจะมีการฝึกภาคปฏิบัติ มีการฝึกงาน

  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ควรเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการและทักษะ
ในด้านทัศนศิลป์ที่มีความสมดุลกับความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ และสนใจการออกแบบสถาปัตยกรรมของอาคาร เทคโนโลยีอาคาร 
การนำคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานสถาปัตยกรรมการประกอบอาชีพ เป็นสถาปนิก นักวิจัย นักบริหารจัดการและควบคุมงาน
ก่อสร้าง นักบริหารจัดการทรัพยากรอาคารสถานที่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีสารสนเทศในงานสถาปัตยกรรม นักออกแบบสร้างสรรค์ในด้านอื่นๆ ฯลฯ

 

  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ควรเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการและ
ทักษะในด้านทัศนศิลป์ที่มีความสมดุลกับความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และสนใจการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในของอาคาร การออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ และนำคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานสถาปัตยกรรมภายในการประกอบอาชีพ เป็นสถาปนิกภายใน นักออกแบบผลิตภัณฑ์หรือเฟอร์นิเจอร์ นักออกแบบงานนิทรรศการหรือการจัดแสดงสินค้า นักออกแบบแสงสว่าง ผู้ดูแล
ควบคุมโครงการ ฯลฯ

 

  • สาขาวิชาการผังเมือง จุดเด่นของสาขาวิชาการผังเมือง คือ เป็นหลักสูตรปริญญาตรีที่
เปิดสอนเป็นแห่งแรกของประเทศไทย สำหรับผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
มีจินตนาการ มีความสนใจในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง เช่น การวางแผนและผังเมือง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร การจัดการสิ่งแวดล้อมและการ
แก้ปัญหาเมืองด้านต่างๆ หลักสูตรเปิดสอนถึงระดับปริญญาโท สำหรับผู้ที่มีความ
สนใจในด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การบริหารจัดการเมือง การอนุรักษ์เมือง 
การจัดการสารสนเทศเพื่อการวางแผน กระบวนการเป็นเมืองและการพัฒนากลุ่ม
ประเทศที่กำลังพัฒนา ระบบการวางแผนและการออกแบบชุมชนเมืองการประกอบอาชีพ สามารถทำงานที่สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการ
และผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เทศบาลเมือง เทศบาลนคร เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบล การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
การเคหะแห่งชาติ การนิคมอุตสาหกรรม โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท
ที่ปรึกษา โดยเป็นนักวางแผนและวางผังเมือง ที่ปรึกษาการวางแผนและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

 

  • สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ควรเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะด้านทัศนศิลป์
ที่สมดุลกับความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆรอบตัว มีความสนใจด้านการออกแบบ วางผังบริเวณ การสร้างสรรค์สภาพแวดล้อม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติการประกอบอาชีพ เป็นภูมิสถาปนิก นักบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 
นักวิเคราะห์พื้นที่และจัดทำโครงการขนาดใหญ่ ที่ปรึกษาด้านการวางผังงานภูมิสถาปัตยกรรม ฯลฯ

 

  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ควรเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะการแสดงออกทางสุนทรียภาพ (Artistic Expression) และทักษะการจัดวางองค์ประกอบ มีความสนใจทางด้านพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการออกแบบสถาปัตยกรรม รวมทั้งมีความสนใจ
ด้านการบริหารธุรกิจ การเงิน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์การประกอบอาชีพ เป็นสถาปนิกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบอาคารประเภทอสังหาริมทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
นักบริหารและจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
ฯลฯ

 

งานบริการการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

โทร. 0-2986-9605-6 ต่อ 3014, 3016

งานประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

โทร. 0-2986-9605-6 ต่อ 3033