หน้าแรก > หลักสูตรที่เปิดสอน > คณะศิลปกรรมศาสตร์ Faculty of Fine and Applied Arts

คณะศิลปกรรมศาสตร์ Faculty of Fine and Applied Arts

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต เปิดสอน 3 สาขาวิชา ดังนี้

  • สาขาวิชาการละคอน
  • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  • สาขาวิชาการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (ศูนย์ลำปาง)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนทั้งหลักทฤษฎีสากล และการฝึกปฏิบัติ
ให้เกิดความเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาต่างๆ ทางศิลปกรรม และเน้นในด้านการนำศิลปะเข้าไปพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม ตลอดจนพัฒนาศิลปะให้สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
และเศรษฐกิจของประเทศ

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

การจัดการเรียนการสอน ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มี 2 สาขาวิชาคือ
สาขาวิชาการละคอน และสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ สำหรับสาขาวิชาศิลปะ
การออกแบบหัตถอุตสาหกรรม จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

  • สาขาวิชาการละคอน ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการละคอน วรรณกรรมการละคอน
ตะวันตก ตะวันออกของไทย นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติในศิลปะการละคอนแขนงต่างๆ ได้แก่ การแสดง การกำกับการแสดง การออกแบบและสร้างฉาก เครื่องแต่งกาย 
สำหรับการละคอน การควบคุมแสงเสียง เป็นต้นการประกอบอาชีพ ด้านงานศิลปะการละคอน การกำกับการแสดงละครเวที 
โทรทัศน์ การออกแบบควบคุมแสง เสียง เทคนิคพิเศษ งานโฆษณา งาน
ประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชน นักแสดง นักพากย์

 

  • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของสิ่งทอ 
เครื่องแต่งกายของเอเชียและตะวันตก มีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับศาสตร์
และศิลปะการออกแบบสิ่งทอและเครื่องแต่งกายสำหรับอุตสาหกรรมระดับต่างๆการประกอบอาชีพ ด้านศิลปะการออกแบบสิ่งทอ นักออกแบบสิ่งทอ นักออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่น นักออกแบบเครื่องแต่งกาย งานบริหารจัดการในธุรกิจสิ่งทอและ
เครื่องแต่งกาย และนักออกแบบอิสระ

 

  • สาขาวิชาการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (ศูนย์ลำปาง) มุ่งผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งสามารถบูรณาการความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานและสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบหัตถอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนทำให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้
และชุมชนมีความเข้มแข็งการประกอบอาชีพ เป็นนักวิชาการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ นักออกแบบผลิตภัณฑ์

 

งานบริการการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์

โทร. 0-2696-6306