หน้าแรก > หลักสูตรที่เปิดสอน > คณะพยาบาลศาสตร์ Faculty of Nursing

คณะพยาบาลศาสตร์ Faculty of Nursing

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มุ่งหวังให้การจัดการศึกษาพยาบาล เป็นกระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นบุคลากรพยาบาลที่มีความรู้ ทักษะ และจริยธรรม มีความพร้อม
ที่จะเป็นพยาบาลที่มีคุณภาพ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนต้องเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นกระบวนการพัฒนาทักษะในการคิด วิเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา และการเรียนรู้
ด้วยตัวเองโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การพัฒนาจริยธรรมเป็นกระบวนการที่สำคัญในการ
พัฒนาผู้เรียนให้คิดดี ทำดี ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ ต่อสังคม และต่อตนเอง

การจัดการเรียนการสอน ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ผู้เข้าศึกษาต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือพิการทุพพลภาพที่เป็นอุปสรรค
ต่อการประกอบอาชีพ มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเป็นพยาบาล มีความอดทน เสียสละ ไม่ย่อท้อ ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี ลักษณะการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความสามารถในการคิด วิเคราะห์วิจารณญาณ โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นปัญหาเป็นหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถให้การพยาบาลผู้ใช้บริการทุกวัย ทุกสภาวะสุขภาพ อย่างเป็นองค์รวม ครอบคลุมบทบาท การส่งเสริม ป้องกันดูแลรักษา และฟื้นฟูสภาพ สามารถทำงานในสายวิชาชีพโดยตรงทั้งในภาครัฐและเอกชน หรือ
เปิดศูนย์ให้การดูแลทารก-เด็กเล็ก หรือผู้สูงอายุได้

 

งานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์

โทร. 0-2986-9213 ต่อ 7323