หน้าแรก > หลักสูตรที่เปิดสอน > คณะทันตแพทยศาสตร์ Faculty of Dentistry

คณะทันตแพทยศาสตร์ Faculty of Dentistry

หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตร 5 ปีและหลักสูตร 6 ปี)

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในลักษณะของแพทย์ทางช่องปากมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในโรงพยาบาลระดับมาตรฐาน มีความรู้ความสามารถในความเชี่ยวชาญในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากมีวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นผู้ตระหนักในความมีจรรยาบรรณและจริยธรรมตามหลักวิชาชีพ

 ระบบการศึกษา

การจัดการศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มี 2 ลักษณะ คือ

  1. จัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย (Lecture type) ในปีการศึกษาที่ 1 ถึง
ปีการศึกษาที่ 3 ภาคต้น
  2. จัดการเรียนการสอนแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning PBL) ซึ่งมีลักษณะเป็นการบรรยายและการบูรณาการเนื้อหาเข้าด้วยกัน เรียก
การจัดการเรียนการสอนเป็น “หน่วยการเรียน” (block or module) 
ซึ่งการเรียนการสอนแบบนี้จะอยู่ระหว่างภาคปลายของปีการศึกษาที่ 3 ถึง
ปีการศึกษาที่ 6

 

ลักษณะการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนแบบ PBL จะแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย แต่ละกลุ่มจะ
มีผู้เรียนประมาณ 8-10 คน มีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ ปัญหา/สถานการณ์ ซึ่งคล้ายคลึงกับปัญหาที่จะต้องไปประสบจริงทางวิชาชีพของทันตแพทย์ในอนาคต ปัญหา/สถานการณ์ จึงเป็น
สิ่งสำคัญในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการแสวงหาความรู้และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การจัด
การเรียนแบบ PBL ผู้สอน (Tutor) จึงมีบทบาทในการชี้แนะและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ ส่วนผู้เรียนจะต้องมีคุณสมบัติในการรับผิดชอบต่อตนเอง และมีวินัยในการหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ รับนักศึกษาเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาย
วิทยาศาสตร์ ตามที่ กพ. รับรอง โดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

(2) ศึกษาวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต

(3) อายุไม่เกิน 28 ปีนับถึงวันสมัคร

โดยนักศึกษากลุ่มนี้จะได้รับการยกเว้น ไม่ต้องศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลือกเสรี ระยะเวลาศึกษา 5 ปี

กลุ่มที่ 2 รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระยะเวลาศึกษา 6 ปี

 

การรับเข้าศึกษา

(1) โครงการรับตรงจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รับจำนวน 20 คน

(2) โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มเพื่อการแก้ไขปัญหาของประเทศ รับจำนวน 25 คน โดยต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาและมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา เลย หนองบัวลำภู และอุดรธานี กำหนดการรับสมัคร ตาม
กำหนดการรับตรงของมหาวิทยาลัย

(3) โครงการคัดเลือกผ่านระบบ Admissions รับจำนวน 30 คน กำหนดการ
รับสมัคร ตามกำหนดการของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)

 

งานบริการการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์

โทร. 0-2986-9213 ต่อ 7123, 7125, 7116