หน้าแรก > หลักสูตรที่เปิดสอน > คณะสหเวชศาสตร์ Faculty of Allied Health Sciences

คณะสหเวชศาสตร์ Faculty of Allied Health Sciences

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต เปิดสอน 3 สาขาวิชา ดังนี้

  • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
  • สาขาวิชากายภาพบำบัด
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

คณะสหเวชศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และสาธารณสุข

การจัดการเรียนการสอน ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สามารถทำการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติในสาขาต่างๆ เพื่อการวินิจฉัย รักษา การป้องกันและควบคุมโรค มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องมือ
และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ บัณฑิตสาขานี้เมื่อสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานเป็นนักเทคนิคการแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เป็นนักวิจัยและอาจารย์
ในสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษา ประกอบธุรกิจด้านการขายสารเคมีและอุปกรณ์การแพทย์ และประกอบวิชาชีพอิสระในสาขาเทคนิคการแพทย์ได้

 

  • สาขาวิชากายภาพบำบัด มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความคิดและเจตคติ
ที่ดี สามารถกระทำต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจ ประเมินการวินิจฉัย และการบำบัดความบกพร่องของร่างกายซึ่งเกิดเนื่องจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ การป้องกัน การแก้ไขและการฟื้นฟูความเสื่อมสภาพความพิการของร่างกาย รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ ด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด หรือการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด บัณฑิตสาขานี้ เมื่อสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะสามารถปฏิบัติงานเป็นนักกายภาพบำบัดประจำโรงพยาบาลในภาครัฐและเอกชน 
ตลอดจนการเป็นนักกายภาพบำบัดประจำทีมกีฬาต่างๆ สามารถศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษา และประกอบวิชาชีพอิสระในสาขากายภาพบำบัดได้

 

  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬา สามารถนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเองและการกีฬา เป็นผู้นำทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

งานวิชาการและวิจัย สำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์

โทร. 0-2986-9213-9 ต่อ 7216-7