หน้าแรก > หลักสูตรที่เปิดสอน > คณะแพทยศาสตร์ Faculty of Medicine

คณะแพทยศาสตร์ Faculty of Medicine

เปิดสอน 2 สาขาวิชา ดังนี้

หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตร 5 ปีและหลักสูตร 6 ปี)

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

คณะแพทยศาสตร์ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในวิชาการแพทย์แผนปัจจุบันและวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์เพื่อให้บัณฑิตได้มีความรู้และความสามารถปฏิบัติงานด้านการแพทย์ได้ในชุมชนต่างๆ ของประเทศไทย

1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทและโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

การจัดการเรียนการสอน ชั้นปีที่ 1-3 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

การจัดการเรียนการสอน ชั้นปีที่ 4-6 ที่ศูนย์โรงพยาบาลสระบุรี, โรงพยาบาล
สุราษฎร์ธานี, โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และโรงพยาบาลพุทธโสธร

2. โครงการรับผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

การจัดการเรียนการสอน ชั้นปีที่ 1-6 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  • สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี) มุ่งศึกษาให้มีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ในชุมชนต่างๆ ของประเทศไทย และในขณะเดียวกันหลักสูตรจะสร้างทักษะ เจตคติที่ทำให้แพทย์ที่สำเร็จการศึกษาสามารถใช้ความคิดในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน มีความคิดอย่างวิทยาศาสตร์ สามารถถก วิเคราะห์ วิจารณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในลักษณะองค์รวม และกระตือรือร้นต่อการแสวงหาความรู้ใหม่อยู่เสมอ และแพทย์ทุกคนที่สำเร็จการศึกษาจะต้องใช้ทุนให้กับรัฐบาล 3 ปี
(ยกเว้นโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ใช้ทุน 12 ปี) ซึ่งส่วนมากจะ
ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

 

  • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (หลักสูตร 4 ปี) มุ่งผลิตบุคลากรวิชาชีพที่มี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม สามารถตรวจ
วินิจฉัยรักษาพยาบาลและการส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมร่วมกับการสร้างเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
และวิทยาศาสตร์การแพทย์มาประยุกต์ใช้ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด

 

งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์

โทร. 0-2926-9675, 0-2926-9697-8