หน้าแรก > หลักสูตรที่เปิดสอน > คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต เปิดสอน 6 สาขาวิชา ดังนี้

 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน เปิดสอน 5 สาขาวิชา ดังนี้

 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตภาคภาษาอังกฤษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอน 5 สาขาวิชา ดังนี้

 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ เปิดสอน 2 สาขาวิชา ดังนี้

 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตและวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (iPEN-iEE)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ มีทักษะ และความพร้อมในการรับการถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง 
มีความใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม

การจัดการเรียนการสอน ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โดยมีสาขาวิชาหลักที่จัดให้มีการเรียนการสอนสำหรับ นักศึกษา ที่รับเข้าผ่านระบบ 
Admissions 6 สาขา ดังนี้

 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าให้การศึกษาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานและการออกแบบ
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า เช่น การแปลงพลังงานกล-ไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า 
การออกแบบระบบไฟฟ้า การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสื่อสารและโทรคมนาคม การประมวลสัญญาณและข้อมูล การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ และการออกแบบระบบควบคุม

 

 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ให้การศึกษาในหลักวิชาสำคัญทั้งในด้านเทคโนโลยี
การผลิต และด้านการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตแบบต่างๆ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยในงานอุตสาหกรรม การออกแบบและวางผังโรงงาน วัสดุศาสตร์ในงานอุตสาหกรรม การวางแผน
และการควบคุมการผลิตเทคนิคและระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาการทำงาน 
การวิจัยดำเนินงาน ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม หลักการยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม หลักการวิเคราะห์ต้นทุน งบประมาณและโครงการอุตสาหกรรม

 

 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ให้การศึกษาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานและการออกแบบทางวิศวกรรมโยธา ซึ่งครอบคลุมถึงเนื้อหาด้านการวิเคราะห์และการออกแบบโครงสร้าง การวางแผนและการบริหารโครงการก่อสร้าง การพัฒนาคุณสมบัติวัสดุสำหรับ
การก่อสร้าง การศึกษาด้านธรณีเทคนิคสำหรับวิศวกรรมโยธา การศึกษาพัฒนา
และการจัดการระบบแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม

 

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ให้การศึกษาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานและการออกแบบอุปกรณ์ทางด้านวิศวกรรมเคมี ซึ่งเกี่ยวกับการถ่ายโอนโมเมนตัม การถ่ายโอนมวล การถ่ายโอนความร้อน หลักการทางเทอร์โมไดนามิกส์และจลนศาสตร์

 

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องยนต์ พลังงานในรูปแบบ
ต่างๆ การแปรรูปพลังงาน การออกแบบระบบทางกล เช่น การถ่ายเทความร้อน 
การทำความเย็นและการปรับอากาศ การออกแบบเครื่องจักรกลระบบการควบคุม
อัตโนมัติและเทคโนโลยียานยนต์

 

 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการทำงานของ
คอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ การออกแบบและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ระบบฐานข้อมูล 
เทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน 
(Twinning Engineering Programmes : TEP)

1. ศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเป็นเวลา 2 ปี 
(ห้าภาคการศึกษา) แล้วไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งน็อตติ้งแฮม ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 2 ปี

 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

2. ศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเป็นเวลา 2 ปี แล้วไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นเวลา 2 ปี

 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยในความร่วมมือด้วย

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat English Programme of Engineering : TEPE)

ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตลอดหลักสูตรเป็นเวลา 4 ปี เมื่อสำเร็จ
การศึกษาแล้วจะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตร
และการเรียนการสอนอิงจากภาคปกติโดยเรียนเป็นภาษาอังกฤษ

 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
  (Automotive Engineering Program : AUTO-TU)

 

โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ (EBM)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง
 • สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟท์แวร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)

 

โครงการหลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 
และวิศวกรรมศาสต์รมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ
Integrated Program of Bachelor and Master of Engineering in Industrial Electrical Engineering

 

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

โทร. 0-2564-3001-8 ต่อ 3022

 

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน (TEP) และโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TEPE)

โทร. 0-2564-3001-9 ต่อ 3256, 3026-8, 3196

โทรสาร 0-2986-9545

 

สำนักงานโครงการ TEP และ TEPE

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (AUTO-TU)

โทร. 0-2564-3001-9 ต่อ 3261

โทรสาร 0-2986-9545

 

โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ (EBM)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โทร. 0-2564-3001-9 ต่อ 3234, 3235, 3250

โทรสาร 0-2986-9547

 

โครงการหลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 
และวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (ipen-iee)

โทร. 0-2564-3001-9 ต่อ 3037, 3071

โทรสาร 0-2564-3021, 0-2564-3010