หน้าแรก > หลักสูตรที่เปิดสอน > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เปิดสอน 14 สาขาวิชา ดังนี้

 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาสถิติ
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
 • สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

หลักสูตร (โครงการพิเศษ) เปิดสอน 3 สาขาวิชา ดังนี้

 • สาขาวิชาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาสถิติ
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ดำเนินการเรียนการสอนในหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะมีการฝึกภาคปฏิบัติ การฝึกงาน และการทดลอง เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเชี่ยวชาญ ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เน้นศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับสูง เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งเน้นการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับองค์กร และด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก เพียงพอที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศรวมทั้งสามารถนำ
ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นหรือไปประยุกต์ใช้ในวิชาการสาขาอื่นๆ ได้

 

 • สาขาวิชาสถิติ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางสถิติ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคประยุกต์ 
สามารถทำการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลในงานสถิติหรืองานที่ต้องอาศัยสถิติเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ รวมทั้งยังสามารถนำความรู้ไปศึกษาต่อระดับสูงใน
สาขาสถิติหรือสาขาอื่นๆ ที่ใกล้เคียงต่อไป

 

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ในภาคทฤษฎีซึ่งเป็นโครงสร้างนามธรรมอย่างลึกซึ้ง รู้จักใช้ความคิดและเข้าใจการใช้เหตุผลใน
การพิจารณาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ทางคณิตศาสตร์อย่างมีระเบียบแบบแผน รวมทั้งสามารถนำความรู้และกระบวนการคิดอย่างมีขั้นตอนไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้ไปศึกษาต่อระดับสูงใน
สาขาคณิตศาสตร์หรือสาขาอื่นๆ ที่ใกล้เคียงต่อไป

 

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตามมาตรฐานสากล ทั้งที่เกี่ยวกับ
พื้นฐาน ทฤษฎี หลักการ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ รวมถึงเทคนิค
วิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของการเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมสำหรับการเป็นนักวิชาการและการดำรงชีวิตในสังคม และสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมถึงมีศักยภาพในการศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้นไปในสถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐาน

 

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางเทคโนโลยีเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาและ
จัดการเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม บูรณาการความรู้เชิงสหวิทยาการทางเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งจะทำให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ คัดเลือก ให้คำแนะนำ และบริหารจัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ทางด้านงานโยธา-ผังเมือง 
การจัดการทรัพยากร การเกษตร และพลังงาน อีกทั้งบัณฑิตมีความรู้ความสามารถ
ในการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและเหมาะสม ตลอดจนมีพื้นฐานความรู้พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

 

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทางเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งการผลิตพืชและผลิตสัตว์เพื่อให้สามารถนำวิทยาการและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมไปใช้ในการประกอบอาชีพและวางแผนด้านการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนมีพื้นฐานพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้นทางสาขาวิชาการเกษตรและสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้

 

 • สาขาวิชาเคมี ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางเคมีสาขาต่างๆ คือ เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์
เคมีวิเคราะห์ เคมีฟิสิกส์ รวมทั้งวิชาทางเคมีประยุกต์ต่างๆ เช่น ด้านโพลิเมอร์ 
ปิโตรเคมี เคมีอุตสาหกรรม เคมีการกัดกร่อน โดยเน้นการให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะทำงานสนองความต้องการทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

 

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในด้านต่างๆ เช่น การแปรรูปอาหาร วิศวกรรมอาหาร เคมีอาหาร จุลชีววิทยาอาหาร และการประกันคุณภาพอาหาร โดยเป็นสาขาวิชาที่นำความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การตลาดและการจัดการ มาบูรณาการให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อให้บัณฑิตสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ อาทิเช่น การผลิต การตรวจสอบคุณภาพ หรือการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ทั้งในหน่วยงานของ ภาครัฐ ภาคเอกชน
และโรงงานอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ ตลอดจน มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับสูง ทั้งในและนอกประเทศได้ต่อไป

 

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและการประยุกต์เพื่อที่จะนำไปใช้ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านคณิตศาสตร์โดยใช้การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล สามารถพัฒนาและสร้างเทคโนโลยีขึ้น
ใหม่ รวมทั้งสามารถพัฒนาตนเอง นำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้ไปศึกษาต่อระดับสูงใน
สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์หรือสาขาอื่นๆ ที่ใกล้เคียงต่อไป

 

 • สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์และอิเล็กทรอนิกส์ สามารถประยุกต์ความรู้ทางฟิสิกส์และอิเล็กทรอนิกส์ในงานต่างๆ เช่น งานด้าน
ดิจิตอลเทคโนโลยี การสื่อสารแบบดิจิตอล ไมโครคอนโทรเลอร์ เครื่องมือวัดและทดสอบ การออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์และงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เช่น 
โรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานวิจัยและ
พัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถานศึกษา เป็นต้น

 

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ศึกษาความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพอย่างครบวงจร ตั้งแต่
ความสามารถในการพัฒนาและปรับปรุงพันธุกรรมพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ 
การพัฒนากระบวนการผลิตสารชีวภาพต่างๆ อาทิ เช่น ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมชีวภาพ เป็นต้น อีกทั้งมีความสามารถในการ
สร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิง
พาณิชย์

 

 • สาขาวิชาฟิสิกส์ ศึกษาความรู้ทางฟิสิกส์และฟิสิกส์ประยุกต์ สามารถประยุกต์ความรู้
ทางฟิสิกส์ในงานที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเคมี ชีววิทยา การแพทย์ คอมพิวเตอร์ ตลอดจนด้านวิศวกรรม สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งใน
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เช่น โรงงาน อุตสาหกรรม หน่วยงานวิจัย
และพัฒนา หน่วยงานบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานศึกษา เป็นต้น

 

 • สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ศึกษาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของวัสดุต่างๆ เช่น เซรามิกส์ เซรามิกส์ขั้นสูง พอลิเมอร์ วัสดุเชิงประกอบและโลหะ มีความรู้
ความสามารถทางด้านกระบวนการผลิตและพัฒนาวัสดุใหม่ๆ การประยุกต์ใช้วัสดุให้
เหมาะสมกับงานด้านต่างๆ สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งใน
ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษา และสามารถศึกษาต่อในสาขา
วัสดุศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่ใช้ความรู้พื้นฐานทางวัสดุศาสตร์

 

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในด้านการออกแบบสิ่งทอ เคมีสิ่งทอ เทคโนโลยีสิ่งทอ รวมถึง
กระบวนการผลิต การตกแต่งสำเร็จ กระบวนการควบคุมคุณภาพ การจัดการและ
บริหารงานในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้บัณฑิตสามารถทำงานได้ทั้งในภาครัฐ 
เอกชนและองค์กรนานาชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ เป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลนที่รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนในการผลิตบัณฑิต

 

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอน 
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยใช้มาตรฐานการสอนและหลักสูตรเดียวกับภาคปกติ

 • สาขาวิชาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาสถิติ

โครงการหลักสูตรตรีควบปริญญาโทสาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 0-2564-4440 ต่อ 2057 ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ต่อ 2045, 2002 งานบริการการศึกษา

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ

โทร. 0-2986-9156 หรือ 0-2564-4440-54 ต่อ 2157, 2714