หน้าแรก > หลักสูตรที่เปิดสอน > คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต

โครงการพิเศษหลักสูตรการวิจัยทางสังคม

สังคมวิทยา เป็นศาสตร์ที่ศึกษาและอธิบายพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ด้วย “วิธีการทางวิทยาศาสตร์” ศึกษารูปแบบกระบวนการและผลของการกระทำระหว่างกันของคนในสังคม ชุมชน องค์การ กลุ่มคน ไปจนถึงสถาบันสังคมแบบต่างๆ การศึกษาสังคมวิทยามีกลุ่มวิชาต่างๆ
เช่น กลุ่มวิชาทฤษฎีและระเบียบวิธี กลุ่มวิชาจิตวิทยาสังคม กลุ่มวิชาประชากรชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม กลุ่มการจัดระเบียบทางสังคม กลุ่มความเบี่ยงเบนและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

มานุษยวิทยา เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับตัวมนุษย์ ผลงานของมนุษย์ในด้านต่างๆ เช่น ภาษา วัฒนธรรม ตลอดจนพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมต่างๆการศึกษาแบ่งเป็นกลุ่มวิชาใหญ่ๆ คือ กลุ่มวิชาทฤษฎีและระเบียบวิธี กลุ่มวิชาวัฒนธรรมและสังคมวิเคราะห์ กลุ่มวิชาของชาติพันธุ์วิทยา กลุ่มวิชาโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ และกลุ่มวิชามานุษยวิทยาชีวภาพ

การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่ ศูนย์รังสิต ส่วนระดับปริญญาโทสังคมวิทยา ปริญญาโทและเอกมานุษยวิทยา เปิดสอนที่ท่าพระจันทร์

คุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัยในสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามีความรู้ความเข้าใจอย่างกว้างขวางในด้านวัฒนธรรม และสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการทำงานในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประกอบอาชีพสามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น งานด้านการวิจัย 
ประมวลข้อมูลสถิติ งานด้านผังเมือง งานด้านพัฒนา งานวางแผนหรือวิเคราะห์นโยบาย งาน
สอนหรือฝึกอบรม เป็นต้น

โครงการพิเศษหลักสูตรปริญญาตรีการวิจัยทางสังคม Bachelor of Arts (Social Research)

โครงการหลักสูตรการวิจัยทางสังคมผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัยที่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในภาครัฐบาลและเอกชนอย่างกว้างขวางโดยเป็นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ความรู้ทางสถิติ ความรู้ทางสังคมวัฒนธรรม การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำวิจัยทางสังคม ตลอดจนสามารถวิเคราะห์วิจัยเพื่อการบรรลุแผนยุทธศาสตร์ได้

แนวทางในการประกอบอาชีพภาคเอกชนบัณฑิตสามารถนำความรู้ด้านการวิจัยไปประยุกต์ใช้กับงานวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ ความต้องการของตลาด การประเมินประสิทธิภาพของพนักงานบริษัท และงานประเภทการวิจัยและพัฒนาต่างๆสำหรับงานใน ภาคราชการ บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการวิจัยโดยตรง เช่น นักวิจัย นักวิชาการ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนและงานอื่นๆที่ระบุว่ารับบัณฑิตที่มีวุฒิการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ หรือ การวิจัย

อนึ่งหลักสูตรนี้เป็นโครงการพิเศษจัดการเรียนการสอนในเวลาราชการและทางหลักสูตรกำหนดให้มีการออกศึกษาภาคสนามในต่างประเทศจำนวน1ครั้งเปิดสอนที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

งานบริการการศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

โทร. 0-2696-5821, 0-2696-5823 และ 0-2696-5814

โครงการพิเศษหลักสูตรการวิจัยทางสังคม

โทร. 0-2696-5821, 0-2696-5832