หน้าแรก > หลักสูตรที่เปิดสอน > คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)

  • สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  Faculty of Journalism and Mass Communication

หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต มุ่งเพื่อให้การศึกษา อบรม ฝึกฝนและวิจัยทางวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ โฆษณา
และการประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาให้มีความรู้ความชำนาญสามารถวินิจฉัยและตัดสินปัญหาในสังคมในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพอันจะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพด้านสื่อสารมวลชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมทั้งเป็นผู้นำสังคม เข้าใจปรัชญาวิชาชีพ
วารสารศาสตร์ มีจริยธรรมและสำนึกต่อสังคม มีความรอบรู้และทักษะในวิชาชีพ

  • สาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนนักศึกษาต้องมีความสามารถในการใช้
ภาษาติดต่อสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก ช่างสังเกต มีบุคลิกดี 
มีมนุษยสัมพันธ์ อดทน มีระเบียบวินัยสนใจศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์การจัดการเรียนการสอน ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถวินิจฉัยและตัดสินปัญหาใน
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนการประกอบอาชีพ ด้านนักข่าว นักเขียน นักวิจารณ์ การพิมพ์และออกแบบ
สิ่งพิมพ์ ผู้ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ งานบรรณาธิการ ผู้กำกับแสง เสียง การแสดง ออกแบบงานโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ในองค์กรรัฐและเอกชน
  • สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการและเชิงวิชาชีพด้านสื่อใหม่และสื่อสารมวลชนที่มีการบูรณาการสามารถวินิจฉัยตัดสินปัญหาและแก้ไขปัญหาในสังคม เป็นผู้นำทางสังคม 
มีจริยธรรม มีความคิดริเริ่มที่ทันสมัย มีวิสัยทัศน์และเป็นผู้นำด้านวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชนในการพัฒนาสังคม

 

งานบริการการศึกษาและวิชาการ

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (ศูนย์รังสิต)

โทร. 0-2696-6210, 0-2696-6267

โครงการวารสารศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ศูนย์รังสิต)

โทร. 0-2696-6193, 0-2696-6209