หน้าแรก > หลักสูตรที่เปิดสอน > คณะศิลปศาสตร์ Faculty of Liberal Arts

คณะศิลปศาสตร์ Faculty of Liberal Arts

หลักสูตรศิลปะศาสตรบัณฑิต เปิดสอน 14 สาขาวิชา ดังนี้

 • สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์
 • สาขาวิชาภาษาศาสตร์
 • สาขาวิชาจิตวิทยา
 • สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
 • สาขาวิชาปรัชญา
 • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
 • สาขาวิชาภูมิศาสตร์
 • สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
 • สาขาวิชาภาษาจีน
 • สาขาวิชาภาษารัสเซีย

หลักสูตร (โครงการพิเศษ) เปิดสอน 4 สาขาวิชา ดังนี้

 • สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 • สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
 • สาขาวิชารัสเซียศึกษา
 • สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรศิลปะศาสตรบัณฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทางด้านศิลปศาสตร์ให้เข้าใจ
มนุษย์และสังคม เข้าใจในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม สามารถใช้เหตุผลวิเคราะห์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการดำรงชีวิตและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม

การจัดการเรียนการสอน ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในสาขาวิชาต่อไปนี้

 • สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ควรเป็นผู้รักการแสดงความรู้ รักการอ่าน มีมานะอดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีไหวพริบปฏิภาณและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้การประกอบอาชีพ เป็นบรรณารักษ์หรือนักสารสนเทศในห้องสมุด เป็นอาจารย์แขนงบรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์ ปฏิบัติงานด้านวิจัยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์ควรเป็นผู้รักการอ่านมีความรอบรู้ทันโลกมีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มหลักสูตรนี้มุ่งให้นักศึกษามีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์ภูมิภาคอื่นๆงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุเพื่อเป็นพื้นฐานไประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพการประกอบอาชีพ ด้านงานสอน การวางแผนและพัฒนางานวิเคราะห์งานสิ่งพิมพ์วารสารและนิตยสาร งานวิเทศสัมพันธ์งานมัคคุเทศก์งานท่องเที่ยวงานค้นคว้า ข้อมูลสำหรับรายการโทรทัศน์ และสื่อต่างๆ งานหนังสือพิมพ์
 • สาขาวิชาภาษาศาสตร์ควรเป็นผู้สนใจศึกษาด้านภาษาและการสื่อสารโดยเฉพาะภาษาไทยและภาษาอังกฤษรู้จักสังเกต การใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ มีความถนัดในเชิงวิเคราะห์การประกอบอาชีพ ด้านการวิเคราะห์ วิจัย งานแปล งานสอนภาษา
 • สาขาวิชาจิตวิทยา ควรเป็นผู้สนใจในเรื่องของมนุษย์และช่วยเหลือสังคม มีพื้นความรู้เรื่องบุคลิกภาพและพฤติกรรมของมนุษย์ที่ปกติและอปกติ สามารถรักษาความลับของบุคคลอื่นได้ดีการประกอบอาชีพ ด้านงานบริหารงานบุคคล งานฝึกอบรม งานขาย งานสอน งานวิจัย งานแนะแนวให้คำปรึกษา นักจิตวิทยาตามโรงพยาบาล
 • สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านประวัติวรรณคดี ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ วรรณกรรมสมัยต่างๆ การแปล และสามารถนำความรู้มาวิเคราะห์ วิจารณ์ งานประพันธ์ประเภทต่างๆ ได้ ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ใน
การใช้ภาษาอังกฤษ ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพการประกอบอาชีพ นักเขียน ครูอาจารย์ นักแปล งานด้านวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว การบิน และธุรกิจโรงแรม
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ภาษาอังกฤษทั้งการพูด ฟัง อ่าน เขียน เพื่อสื่อความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีพื้นฐานด้านภาษาศาสตร์ วรรณคดีและวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในศาสตร์ของภาษาและศิลปะการใช้ภาษา 
มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการคิดอย่างมีเหตุผล และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อการประกอบอาชีพด้านมัคคุเทศก์งานวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์นักแปล 
นักเขียน ครูอาจารย์ งานการท่องเที่ยว งานธุรกิจโรงแรม การบิน
 • สาขาวิชาภาษาไทยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้าน
ภาษาไทย ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ วิจารณ์ภาษาและวรรณกรรมไทย ผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ความรู้ภาษาไทยไปใช้ในวงอาชีพและวงวิชาการการประกอบอาชีพด้านงานสอน วิจัย งานแปล งานเขียน งานประชาสัมพันธ์ 
งานวิทยุโทรทัศน์ งานบรรณาธิการ งานเลขานุการ งานการท่องเที่ยว งาน
วิเทศสัมพันธ์
 • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา ฝรั่งเศส ทั้งการฟัง การพูด อ่าน เขียน มีพื้นฐานด้านภาษาศาสตร์การแปล วรรณคดี ศิลปวัฒนธรรม มีความสามารถในการวิเคราะห์ วิจารณ์ และสามารถนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประกอบอาชีพและศึกษาต่อไปการประกอบอาชีพ ด้านมัคคุเทศก์ งานวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ นักแปล 
นักเขียน ครูอาจารย์ งานการท่องเที่ยว งานธุรกิจโรงแรม การบิน
 • สาขาวิชาปรัชญามุ่งให้นักศึกษาเป็นผู้ที่รู้จักวิเคราะห์มีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลผลิตบัณฑิตให้สามารถอ่าน ตีความ เขียนได้อย่างมีเหตุผลการประกอบอาชีพ ด้านงานสอน งานเขียน งานสำนักพิมพ์ งานแปล งาน
พัฒนาจริยธรรมสังคม งานวิเคราะห์สังคมและบทความ งานพัฒนาศักยภาพบุคคล
 • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มุ่งให้นักศึกษามีทักษะในการใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และให้เข้าใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นทั้งด้านสังคม 
ศิลปวัฒนธรรมและวรรณคดีการประกอบอาชีพ งานด้านล่าม งานแปล ครูอาจารย์ นักวิชาการ งานธุรกิจ
การท่องเที่ยว การโรงแรม การบิน และงานเลขาฯ
 • สาขาวิชาภูมิศาสตร์มุ่งให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวางแผนพัฒนาพื้นที่การประกอบอาชีพ ด้านงานสอน วิจัย งานแปล งานเขียน งานการท่องเที่ยว 
งานวิเทศสัมพันธ์ บรรณาธิการ
 • สาขาวิชาภาษาเยอรมันมุ่งให้นักศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษาเยอรมันได้อย่าง
ถูกต้อง ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเจ้าของภาษา ทางด้านสังคม ศิลปะ วัฒนธรรม และวรรณคดีเยอรมัน มีความสามารถในเชิงวิเคราะห์และเชื่อมโยงสิ่งที่ได้
ศึกษามาให้เกิดเป็นความรู้สามารถพัฒนาตนเองได้และสามารถนำความรู้ต่างๆ 
ไปใช้ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้การประกอบอาชีพ ด้านมัคคุเทศก์ งานวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ นักแปล 
นักเขียน ครูอาจารย์ งานการท่องเที่ยว งานธุรกิจโรงแรม การบิน
 • สาขาวิชาภาษาจีนมุ่งให้นักศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษาจีนในการสื่อ
ความหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ตลอดจนมีความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับจีน เช่น วรรณคดี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เป็นต้นการประกอบอาชีพ ด้านมัคคุเทศก์ วิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ นักแปล 
นักเขียน ครูอาจารย์ การท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม การบิน ฯลฯ
 • สาขาวิชาภาษารัสเซียมุ่งให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษารัสเซียได้
อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับประเทศรัสเซีย ทั้งทางด้านสังคม ศิลปวัฒนธรรม และวรรณคดีรัสเซียการประกอบอาชีพ ด้านงานสอน วิจัย งานแปล งานเขียน งานประชาสัมพันธ์ งานวิทยุโทรทัศน์ งานบรรณาธิการ งานเลขานุการ งานการท่องเที่ยว 
งานวิเทศสัมพันธ์

การจัดการเรียนการสอน (โครงการพิเศษ) ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มี 2 สาขาวิชา คือ

 • สาขาวิชารัสเซียศึกษามุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจ การทหาร สังคม ศิลปวัฒนธรรมของรัสเซีย มีทักษะในการใช้ภาษารัสเซียการประกอบอาชีพ สามารถทำงานในหน่วยงานของรัฐ องค์กรระหว่างประเทศ
ในหน่วยงานเอกชนที่ประกอบธุรกิจกับรัสเซีย หรือสามารถสร้างงานของตนเอง

โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ โทร. 0-2696-5663-4

 • สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ ธุรกิจ เศรษฐกิจ ภาษาศาสตร์ 
ประยุกต์ จิตวิทยา การสื่อสารและวัฒนธรรม การตลาด การประชาสัมพันธ์ มาเสริมการทำงาน และการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพการประกอบอาชีพ สามารถประกอบธุรกิจร่วมทุนระหว่างประเทศ

โครงการหลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BEC)

โทร. 0-2696-5658, 0-2696-5648

นอกจากนี้ คณะศิลปศาสตร์ยังได้จัดการสอน (โครงการพิเศษ) ที่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มี 2 สาขาวิชา คือ

 • สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องลึกซึ้งเกี่ยวกับ ภาษา วรรณคดี ประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และศิลปวัฒนธรรมของประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาตลอดจนความสัมพันธ์ ในด้านเหล่านี้ของประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีต่อ
ประเทศในภูมิภาคอื่นของโลกการประกอบอาชีพ ด้านการต่างประเทศ งานแปล ล่าม งานประชาสัมพันธ์ 
ด้านการสอน การประพันธ์ และแวดวงบันเทิงโครงการปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (BAS)
  โทร. 0-2613-2618, 0-2613-2697
 • สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ให้มีความรอบรู้ทันสถานการณ์ของโลก มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษและภาษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนมี
ความเชี่ยวชาญด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การประกอบอาชีพ ในหน่วยงานของรัฐ องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรภูมิภาค
หรือนานาชาติ หรือในหน่วยงานเอกชนที่ประกอบธุรกิจการค้ากับต่างประเทศโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา โทร. 0-2613-2672, 0-2613-2599

งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์

โทร. 0-2696-5621 (ศูนย์รังสิต)