หน้าแรก > หลักสูตรที่เปิดสอน > คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิตนักศึกษาที่ศึกษาจะต้องมีใจรักและเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ มองโลกในแง่ดี มีจิตใจเสียสละบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มีมนุษยสัมพันธ์ ไม่เลือกชั้นวรรณะ ยิ่งกว่านั้นต้องมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม อดทน

การจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตตลอดหลักสูตร และศูนย์ลำปางตลอดหลักสูตรคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีทักษะทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่สามารถเชื่อมโยงการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆได้ดีกับทั้งการทำงานกับคนองค์กรท้องถิ่นชุมชนสังคม

การประกอบอาชีพ สามารถประกอบอาชีพในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ นักสวัสดิการสังคม นักพัฒนาสังคม พนักงานฝ่ายบุคคลฯลฯทั้งในภาครัฐและเอกชนเช่นกระทรวงแรงงานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ องค์กรระหว่างประเทศ

 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

โทร. 0-2696-5504 (ศูนย์รังสิต)