หน้าแรก > หลักสูตรที่เปิดสอน > คณะเศรษฐศาสตร์ Faculty of Economics

คณะเศรษฐศาสตร์ Faculty of Economics

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)

  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้เหตุผลและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการทำความเข้าใจกลไกการทำงานของระบบเศรษฐกิจ และการวิเคราะห์ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจได้ อันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสนับสนุนให้บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพได้ตามถนัดเป็นประโยชน์ต่อสังคม และสามารถศึกษาต่อได้ดีในระดับปริญญาชั้นสูง ทั้งในและต่างประเทศต่อไป

ปริญญาตรี ภาคภาษาไทย

นักศึกษาเรียน4ปีที่ศูนย์รังสิตทั้งวิชาเอกเศรษฐศาสตร์และกลุ่มวิชาโทในหลายสาขาวิชาที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะที่เหมาะสม และสร้างจุดแข็งให้ตนเองได้เมื่อจบการศึกษาแล้วจึงเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีความรอบรู้ในวิทยาการหลายสาขาสามารถปรับตัวเข้าสู่วงการอาชีพต่างๆได้อย่างกว้างขวางมีศักยภาพในการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมไทยและสามารถทำงานร่วมกับผู้คนได้ทุกระดับ

ปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ หรือ BE

นักศึกษาเรียน 4 ปีที่ท่าพระจันทร์ หลักสูตรเดียวกับภาคภาษาไทย แต่ศึกษาลักษณะวิชาต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร ทำให้นักศึกษามีทักษะทางภาษาที่เหมาะสม สำหรับการนำไปประกอบอาชีพในสภาวการณ์ของการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในปัจจุบันนักศึกษาเรียนวิชาเอกเศรษฐศาสตร์พร้อมๆกับวิชาโทในกลุ่มบริหารธุรกิจเช่นการเงินการตลาด 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ กฎหมาย และยังมีโอกาสไปศึกษาในสถาบันชั้นนำในต่างประเทศภายใต้โครงการแลกเปลี่ยน เป็นการเปิดโลกทัศน์ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการให้ทัดเทียมนานาประเทศ ทำให้เมื่อจบการศึกษาแล้ว จึงเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงานธุรกิจ และองค์กรระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี

นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ไม่ว่าโครงการภาคภาษาไทยหรือ BE สามารถเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันคู่สัญญาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสถาบันคู่สัญญาของคณะเศรษฐศาสตร์ได้เป็นเวลา 1 ภาคหรือ 1 ปีการศึกษา โดยนำวิชาและหน่วยกิตที่ศึกษามาเทียบโอนกับหลักสูตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำเร็จการศึกษาได้ใน 4 ปี

ตั้งแต่ปีการศึกษา2552คณะเศรษฐศาสตร์ปรับปรุงหลักสูตรขั้นปริญญาตรี เพิ่มช่องทางการศึกษาตรีเทียบโทจบภายใน 5 ปี

 

งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์

โทร. 0-2696-5980-2 (ศูนย์รังสิต)

โครงการเศรษฐศาสตร์บัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ โทร.0-2613-2437-8 (ท่าพระจันทร์)