หน้าแรก > หลักสูตรที่เปิดสอน > คณะรัฐศาสตร์ Faculty of Political Science

คณะรัฐศาสตร์ Faculty of Political Science

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต เปิดสอน 3 สาขาวิชา ดังนี้

  • สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
  • สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
  • สาขาวิชาการระหว่างประเทศ

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตควบรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (โครงการพิเศษ)

  • สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต Bachelor of Political Science Program

ปรัชญาและวัตถุประสงค์

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้รอบด้าน และมีความสามารถทางรัฐศาสตร์ ทั้งทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับการเมืองการปกครองการบริหารรัฐกิจและการระหว่างประเทศ ที่เป็นการศึกษาในเชิงสหวิชา และสนับสนุนให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยและฝึกปฏิบัติในหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานระหว่างประเทศ เพื่อให้รู้จักวิธีแสวงหาความรู้ วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ได้ ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคมโดยส่วนรวม รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

รัฐศาสตร์สอนอะไรบ้าง และเรียนกันอย่างไร

มีการจัดการเรียนการสอน 3 สาขา คือ

สาขาการเมืองการปกครอง การศึกษาในสาขาวิชานี้ มุ่งทำความเข้าใจกับปรากฏการณ์ทางการเมืองและสังคมที่แวดล้อมตัวเราอยู่ นักศึกษาจะได้เรียนเกี่ยวกับปรัชญาและความคิดทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศต่างๆ โครงการและการทำงานของ
สถาบันและองค์กรทางการเมืองต่างๆเช่นรัฐธรรมนูญ รัฐสภา พรรคการเมือง การเลือกตั้ง
และปัญหาทางการเมืองและสังคมที่สำคัญๆ เช่น ธุรกิจกับการเมือง ทหารกับการเมือง การเมืองกับกฎหมายมหาชน การเมืองภาคประชาชนกฎหมายปกครองการเมืองของผู้ใช้แรงงานและชาวนา ฯลฯ

สาขาการระหว่างประเทศ การศึกษาสาขาวิชานี้ มุ่งทำความเข้าใจกับระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันนี้ความรู้ความเข้าใจในด้านดังกล่าวนี้มีความสำคัญทั้งต่อภาครัฐบาล ภาคเอกชน เพราะแต่ละประเทศไม่ได้อยู่กันอย่างโดดเดี่ยว ความกินดีอยู่ดีของประชาชนในแต่ละประเทศความสำเร็จในธุรกิจการค้าต้องอาศัยความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ระหว่างประเทศ วิชาต่างๆ ในสาขานี้ เป็นวิชาที่เกี่ยวกับการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ นโยบายต่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศ ฯลฯ

สาขาบริหารรัฐกิจ การศึกษาในสาขาวิชานี้ จะเจาะจงลงไปสู่การบริหาร และการจัดการในหน่วยงาน และองค์การต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบราชการและหน่วยงานของรัฐประเภทต่างๆ การบริหารบุคคล การคลัง การงบประมาณ การวางแผนจัดทำโครงการ เทคนิคการบริหาร การจัดระบบงาน การบริหารการพัฒนา นโยบายต่างๆ โดยเน้นปัญหาที่สำคัญๆ เช่น ปัญหาแรงงาน การคอรัปชั่น การพัฒนาชนบท การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการภัยพิบัติ ฯลฯ

การศึกษาในคณะรัฐศาสตร์ ไม่ได้ให้ความสำคัญเฉพาะกับเนื้อหาความรู้วิชาการ ที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ค้นคว้าหาคำตอบไว้แล้ว แต่เราให้ความสำคัญกับการศึกษาค้นคว้าและสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
วิธีการเรียนจึงเป็นการเรียนการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วม มีการร่วมค้นคว้าและวิเคราะห์เป็นกลุ่ม การจัดชั้นเรียนแบบการสัมมนา เพื่อให้นักศึกษาได้คิดตั้งคำถาม ค้นคว้า ให้เหตุผล โต้แย้ง และนำเสนอความคิดเห็นของตนเพื่อฝึกฝนทักษะในการวิเคราะห์ด้วย

นอกจากหลักสูตรที่กล่าวมาแล้ว คณะรัฐศาสตร์ ได้จัดทำหลักสูตรควบรัฐศาสตร์บัณฑิตและรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต อีกหนึ่งหลักสูตร คือ

หลักสูตรควบรัฐศาสตร์บัณฑิตและรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต

  • สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ(ภาคภาษาอังกฤษ)หรือBMIRเป็น
โครงการตรีควบโทหลักสูตร5ปีจัดการเรียนการสอนที่ท่าพระจันทร์ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ มุ่งให้นักศึกษามีความรอบรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ ต่อตนเอง มีความรู้ในระดับสากลที่สามารถตอบ
สนองความต้องการกำลังทรัพยากรมนุษย์ในระดับประเทศภูมิภาคและองค์การระหว่างประเทศได้

ในส่วนของการประกอบอาชีพบัณฑิตรัฐศาสตร์จะกระจายอยู่ตามหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในส่วนราชการต่างๆทั่วทุกอำเภอทุกจังหวัดในประเทศมีส่วนในการ
พัฒนาประเทศสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและในต่างประเทศจะมีบัณฑิตรัฐศาสตร์เป็นผู้แทนรัฐบาลไทย ในต่างประเทศมีส่วนร่วมในการสร้างความร่วมมือแก้ปัญหาความขัดแย้ง ในส่วนของภาคเอกชนบัณฑิตรัฐศาสตร์ ได้เข้าไปทำหน้าที่วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ให้กับหน่วยงาน ตัดสินใจคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ตลอดจนทำงานในบรรษัทข้ามชาติอีกมากมาย เช่น บริษัทในกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ ปูนซีเมนต์ ธนาคาร และสถานทูต เป็นต้น

งานบริการการศึกษา คณะรัฐศาสตร์

โทร. 0-2696-5317 (ศูนย์รังสิต)

โครงการหลักสูตรควบรัฐศาสตร์บัณฑิตและรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ (BMIR)
โทร. 0-2613-2304 (ท่าพระจันทร์)