หน้าแรก > หลักสูตรที่เปิดสอน > คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เปิดสอน 7 สาขาวิชา ดังนี้

 • สาขาวิชาการเงิน
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
 • สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง
 • สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 • สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

หลักสูตรนานาชาติ (โครงการพิเศษ) เปิดสอน 3 สาขาวิชา ดังนี้

 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการเงิน
 • สาขาวิชาการตลาด

หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิต และบัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ)

หลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการแบบบูรณาการ) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การบัญชี (Accounting)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิตนี้เป็นหลักสูตรที่มุ่งหมายให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงความสำคัญ และบทบาทของการบัญชี ในการให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงแนวความคิดในการรวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลทางการเงิน ซึ่งสะท้อนกิจกรรมทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในองค์กรให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอกองค์กรเพื่อการตัดสินใจต่างๆ

 

คุณสมบัติของนักศึกษาที่เข้าเรียน

 • มีความสามารถในการวิเคราะห์คำนวณขั้นพื้นฐาน
 • มีความคิดที่เป็นระบบ และเป็นเหตุเป็นผล
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความสามารถในการนำเสนอ
 • มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

วิชาการบัญชีเป็นวิชาชีพที่ขาดแคลนบุคลากรเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรบัญชี
ที่มีคุณภาพ วิชาชีพบัญชีมีงานที่มีลักษณะหลากหลาย เช่น งานตรวจสอบความน่าเชื่อถือของงบการเงินหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าการสอบบัญชี งานจัดทำข้อมูลบัญชี การวางแผนภาษีอากร งานให้คำปรึกษาทางด้านการบัญชี ตลอดจนงานวิเคราะห์งบการเงิน และ/หรือ งานวิเคราะห์หลักทรัพย์ จากผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรธุรกิจร้อยละ 75 มาจากสายการบัญชี การบัญชีจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับผู้ที่สนใจทุกคน

 

การเงิน (Finance)

หลักวิชาการทางด้านการเงินมีความสำคัญต่อการประกอบธุรกิจเป็นอย่างมากตั้งแต่ในอดีตตราบจนปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ธุรกิจประสบกับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในเกือบทุกภูมิภาคของโลก ธุรกิจจำเป็นต้องมีหลักวิชาที่รอบคอบ มั่นคง ในการตัดสินใจการลงทุนที่เหมาะสม การตัดสินใจในการจัดหาเงินทุนมาหล่อเลี้ยงธุรกิจให้อยู่รอดและเติบโต การตัดสินใจ
ในการบริหารความเสี่ยงทางการเงินภายใต้สภาพแวดล้อมใหม่ที่เต็มไปด้วยการแข่งขันโดยเสรีเพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดการตัดสินใจทางการเงินในด้านต่างๆ เหล่านี้ได้กลายเป็นตัวแปรสำคัญที่จะตัดสินความอยู่รอดของธุรกิจภาควิชาการเงินจึงได้มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตทางการเงินรุ่นใหม่ให้มีความสามารถและทักษะทางแนวคิดและหลักการ (Conceptual Skill) ที่ดี ทักษะทางการวิเคราะห์ (Analytical Skill) ที่รอบคอบและแตกฉาน และทักษะทางการประยุกต์ (Application Skill) ความรู้ในการแก้ปัญหาทางการเงินของธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนมุ่งปลูกฝังและหล่อหลอมให้บัณฑิตมีคุณธรรมและจริยธรรม ให้พร้อมที่จะออกสู่สังคมอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม และเสริมสร้างรากฐานของสังคมให้มั่นคงเติบโตได้ในระยะยาว

ภาควิชาการเงินได้ให้ความรู้กว้างขวางแก่นักศึกษาเพียงพอที่จะนำไปใช้ประกอบอาชีพ ซึ่งเน้นทางด้านวิเคราะห์ คาดคะเนและตัดสินใจ ทำให้บัณฑิตมองภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้กว้างและไกล งานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจึงท้าทายความสามารถอย่างมาก วิชาความรู้ที่เรียนมาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในการประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือทำงานในสถาบันการเงินต่างๆ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์ บริษัทประกันภัย สถาบันการเงินเฉพาะด้านต่างๆ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ตลาดอนุพันธ์ทางการเงิน ตลอดจนธุรกิจการผลิตการค้าและบริการทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ สำหรับงานที่สามารถทำได้ในธุรกิจต่างๆ เหล่านั้น คือ เจ้าหน้าที่การเงิน นักวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน นักวิเคราะห์การลงทุนและโครงการ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง ตำแหน่งงานเหล่านี้ยังสามารถพัฒนาให้เป็นผู้บริหารระดับสูง (CFO และ CEO) ได้ทั้งในธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจและหน่วยราชการตลอดจนองค์กรการกุศลและองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ

 

การตลาด (Marketing)

ภาควิชาการตลาดเป็นภาควิชาที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่สามารถออกไปเป็นนักการตลาดที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในยุคโลกาภิวัตน์เป็นบุคลากรที่มีคุณค่าต่อองค์กรทั้งภาคธุรกิจและภาคราชการ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังที่กล่าวมาได้การเรียนการสอนในภาควิชาการตลาด จึงมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงวิทยาการที่ทันสมัยมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล สามารถกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม ที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้ และเป็นคนที่ทำงานอย่างมีแผน มีระบบ และมีวินัย

นักศึกษาจะได้พัฒนาความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และการแสดงออกเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยนำความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและการวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงจริยธรรม และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การที่จะเป็นนักการตลาดที่ดีได้นั้น จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะบางประการ ดังนั้นผู้ที่จะเรียนการตลาดได้ดี จึงควรจะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับการเป็นนักการตลาดที่ดี กล่าวคือ ควรจะเป็นผู้ที่

 • กล้าแสดงออก
 • ชอบติดต่อและสร้างสัมพันธ์คนทั่วไป
 • กล้าตัดสินใจด้วยเหตุและผล
 • ชอบคิดสร้างสรรค์
 • ชอบวิเคราะห์วิจัย
 • มีความมุ่งมั่นและมานะอดทน

นักการตลาดที่มีความรู้ความสามารถนั้น ยังเป็นที่ต้องการอีกมาก ทั้งในภาคราชการและเอกชน โดยเฉพาะในภาคเอกชน ความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะขึ้นอยู่กับนักการตลาดที่มีความสามารถ แม้กระทั่งการทำธุรกิจส่วนตัวหรือธุรกิจขนาดย่อม จะประสบผลสำเร็จได้ดีก็ต้องอาศัยความรู้ทางด้านการตลาดเข้ามาช่วยดำเนินการ

 

การบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์
(Organization, Entrepreneurship and Human Resource Management)

มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาที่มุ่งมั่นในการเรียนรู้เพื่อ “สานฝัน” การเป็นเจ้าของธุรกิจหรือทายาทธุรกิจในอนาคต ทั้งด้านวิชาการทางบริหารธุรกิจอาทิ การตลาด การเงินระบบปฏิบัติการ ในบริบท
ของธุรกิจขนาดเล็กและกลางหรือSME(Small-and Medium Enterprise)ควบคู่กับการปฏิบัติจริง ภายใต้แนวการสอนแบบ “รู้ล้ำ ทำเป็น เน้นประยุกต์”

รู้ล้ำ : เสริมความรู้ที่ทันสมัย คิดแบบล้ำสมัย

 • ค้นหาตัวตนเพื่อค้นพบตัวเองว่าเหมาะที่จะเป็น “ผู้ประกอบการ” (หรือไม่)
 • เรียนพื้นฐานการบริหารธุรกิจที่ทันสมัย
 • สอนให้คิดแตกต่างและสร้างสรรค์
 • บ่มเพาะให้เป็น “นักแสวงหา” ให้โอกาสทางธุรกิจที่มีจริยธรรม

ทำเป็น : เรียนรู้ใกล้ชิดกับเจ้าของธุรกิจตัวจริง

 • จัดระบบแนวคิดทางธุรกิจที่เน้นนวัตกรรม (Innovation) และสร้างสรรค์สังคม
 • โอกาสเข้าถึงโค้ชจากองค์กรเครือข่าย เช่น สวทช. กลุ่มนักลงทุน และเจ้าของธุรกิจ
 • โอกาสฝึกงาน แบบใกล้ชิดกับเจ้าของธุรกิจ หรือ องค์กรที่ส่งเสริมการสร้างเจ้าของธุรกิจ

 

เน้นประยุกต์ : ทำแผนธุรกิจอย่างมืออาชีพ

 • ทำแผนธุรกิจแบบมืออาชีพและนำเสนอต่อกลุ่มนักลงทุนและ/หรือเจ้าของธุรกิจ
 เพื่อโอกาสต่อยอดให้ธุรกิจเป็นจริง
 • โอกาสระดมทุนทำธุรกิจจริงได้กับกลุ่มนักลงทุน

อาชีพหลังจบการศึกษา

เจ้าของธุรกิจ บริหารธุรกิจครอบครัว ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาธุรกิจขององค์กรชั้นนำ นักวิเคราะห์กลยุทธ SME ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างธุรกิจ (Start-up)

 

บริหารการปฏิบัติการ (Operations Management)

หลักสูตรบริหารการปฏิบัติการ เน้นความสมดุลระหว่างทฤษฎี และการประยุกต์ที่สำคัญ เราปลูกฝังหลักพื้นฐานของการตัดสินใจเชิงระบบ การแก้ไขปัญหา ปรับปรุงการทำงานให้ได้ผลดียิ่งขึ้น วิชาต่างๆ ภายใต้หลักสูตร ช่วยสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ

การบริหารการปฏิบัติการ คือ การจัดการให้ดำเนินงานต่างๆ เพื่อผลิตสินค้า หรือให้บริการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่คาดหวัง การบริหารปฏิบัติการ เป็นงานที่ต้องประสานความร่วมมือกับส่วนงานอื่นๆ ในองค์กรหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น การตลาด การบริหารองค์กร การจัดการสารสนเทศ หรือแม้แต่การบัญชีและการเงิน เพื่อสรรหาวิธีที่จะช่วยให้องค์กรสามารถผลิตสินค้า หรือนำเสนอบริการได้ดียิ่งขึ้น ทำให้ลูกค้าถูกใจมากขึ้น ด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้ และคนทำงานก็มีความสุข

หลักสูตรบริหารการปฏิบัติการสามารถทำงานได้ในองค์กรทุกแห่ง เราจะเข้าใจความเชื่อมโยงของระบบงานต่างๆ ภายในองค์กร เรียนรู้งานได้เร็ว งานของเรามีทั้งในส่วนที่เป็นงานหลัก และส่วนงานสนับสนุน

งานแบบแรก คือ การดูแลรับผิดชอบต่อพื้นที่หน้างานที่ได้รับมอบหมาย ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนขององค์กร รวมทั้งปรับปรุงให้การทำงานภายในหน่วยงาน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลดียิ่งขึ้น ตำแหน่งของงานประเภทนี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่บริการ ลูกค้า/ดูแลสินค้า (Key Account/Product Executive) หัวหน้างานหรือผู้จัดการ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/จัดหา (Sourcing) ผู้จัดการ
โซ่อุปทาน (Supply Chain Manager) เป็นต้น

งานแบบหลัง มักใช้ชื่อตำแหน่ง นักวิเคราะห์และวางแผน กลุ่มนี้ทำงานในสายสนับสนุน เช่น การวางแผนการทำงานประจำวัน การวางแผนการขาย วางแผนการผลิต การคัดเลือกผู้รับเหมาะช่วงหรือผู้ส่งมอบ (Subcontractor/Suppliers) รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภายนอก งานอื่นๆ ของนักวิเคราะห์และวางแผน ในบางองค์กร ยังเกี่ยวข้องกับการออกแบบสินค้า การดำเนินกิจกรรมทางการตลาด วางระบบงานบริการการประมาณการแผนลงทุน และคำนวณต้นทุนการผลิต

เป้าหมายทางอาชีพทางด้านบริหารปฏิบัติการในองค์กรเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ คือ การเป็นผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ (Operation Director) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Chief Operation Officer : COO) หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer : CEO)

 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems)

ศึกษาทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านธุรกิจ โดยมีเป้าหมายเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อธุรกิจกับเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน โดยจะศึกษาทั้งระบบงานในธุรกิจ การบริหารงานด้านต่างๆ และการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ฐานข้อมูลเครือข่ายเครื่องมือต่างๆ ในการพัฒนาระบบทางธุรกิจ เพื่อให้สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจ

ภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจะแบ่งการเรียนออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆดังต่อไปนี้ Information Systems Management : กลุ่มวิชาการจัดการระบบสารสนเทศจะเรียนเกี่ยวกับการนำระบบสารสนเทศไปใช้ในองค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ดังนั้นสิ่งที่จะต้องทราบคือ จะเอาระบบสารสนเทศไปใช้กับองค์กรอย่างไรให้เหมาะสมและในการนำระบบสารสนเทศไปใช้ จะต้องดูแลจัดการอย่างไรเพื่อให้การนำไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมไปถึงการวางแผนการใช้ระบบสารสนเทศและการดูแลด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

Systems Development : ในกลุ่มวิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ รวมไปถึงระบบงานต่างๆ ที่สนับสนุนการทำงานขององค์กร โดยการวิเคราะห์และออกแบบระบบฯ จะมีการศึกษาทั้งทฤษฎีและการมอบหมายโครงการเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ โดยการพัฒนาโครงการด้วยตนเอง

Programming : กลุ่มวิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างและเขียนระบบด้วยตนเองได้ หากจะกล่าวเป็นภาษาพูด เครื่องมือในการพัฒนาระบบก็คือภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ และโปรแกรมช่วยเขียนโปรแกรม เช่น Object Oriented Language: JAVA, ภาษา C++ เทคโนโลยี NET: VB.NET ภาษาในการจัดการฐานข้อมูล: SQL เป็นต้น

Information Technology : กลุ่มวิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารทางไกลเชิงธุรกิจสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานข้อมูล โดยจะศึกษาเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล และฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ระบบเครือข่าย (Network Systems) การจัดการเครือข่าย วิธีการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ และศึกษาสถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ อุปกรณ์อื่นๆ และระบบปฏิบัติการ (OS) ต่างๆ สุดท้ายคือศึกษาเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล

บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง (International Business, Logistics and Transport)

เป็นสาขาด้านบริหารธุรกิจซึ่งเปิดสอนให้นักศึกษาได้เรียนรู้สถานการณ์ในโลกปัจจุบันผ่านเนื้อหาในด้านที่นักศึกษาสนใจ 3 ด้าน คือ

 

ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)

เน้นการสร้างบัณฑิตที่มีความเข้าใจในสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจในระบบนานาชาติ โดยนักศึกษาจะได้มีโอกาสศึกษาวิชาทางด้านภูมิภาคของประเทศหรือ กลุ่มประเทศที่ตนสนใจเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในสภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ที่ล้วนแต่เป็นปัจจัยต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

 

ด้านโลจิสติกส์ (Logistics)

การกล่าวถึงโลกธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อนักศึกษาได้เข้าใจถึง “โลจิสติกส์” ที่มากกว่าการขนส่ง และการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management) ที่ได้ถูกนำมาใช้เป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ด้วยการวางแผนการดำเนินการและการควบคุมการทำงานที่เกี่ยวข้อง

 

ด้านการบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ (International Transport Management)

เน้นการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยนักศึกษาสามารถเลือกเน้นรูปแบบการขนส่งที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางทะเล การขนส่งทางอากาศ หรือการขนส่งทางบกการเรียนการสอนเปิดโอกาสและส่งเสริมให้นักศึกษามีความรอบรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางธุรกิจและเสนอทางเลือกที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาดังกล่าว เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันที่ยั่งยืนให้แก่องค์กรธุรกิจ

 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Business)

ในปัจจุบันธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากทุกภาคส่วนในฐานะที่เป็นธุรกิจที่สร้างมูลค่าและอัตราผลกำไรอย่างมหาศาลอย่างไรก็ตามด้วยลักษณะเฉพาะตัวที่ซับซ้อนและหลากหลายรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและสิ่งแวดล้อมทำให้การบริหารจัดการทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะต้องมีความเข้าใจในศาสตร์ทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเชิงบูรณาการที่ลึกซึ้งเพื่อที่จะเข้าใจหลักการพัฒนาที่เป็นระบบ พร้อมกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรม

ณ ปัจจุบันนี้โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันรวมกันกว่า 1,000 คน กระจายอยู่ในภาคส่วนสาขาต่างๆ ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะมีช่องทางในการทำงานที่หลากหลาย เช่น การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Development) การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Appraisal) 
การบริหารจัดการทรัพย์สิน(PropertyManagement)การตลาดและการขายทรัพย์สิน(Marketing
and Brokerage Management) เป็นต้น ทั้งนี้สามารถนำความรู้ที่เรียนไปทำงานในบริษัทและหน่วยงานต่างๆ ได้ เช่น

 • บริษัทพัฒนาที่อยู่อาศัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรืออาคารสูง
 • บริษัทพัฒนาและลงทุนในอาคารเชิงพาณิชย์เช่นศูนย์การค้า โรงแรม อาคาร 
 สำนักงาน นิคมอุตสาหกรรม
 • บริษัทที่ให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอาจจะประกอบไปด้วย
 หน่วยการประเมินหามูลค่าการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนายหน้า 
 นักการตลาด เป็นต้น
 • หน่วยงานราชการเช่นกรมธนารักษ์ กรมที่สุด หรือหน่วยงานใดที่มีที่ดิน
 ในการพัฒนาเป็นจำนวนมาก เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • บริษัทหรือสถาบันการเงินเช่นธนาคารในหน่วยงานฝ่ายประเมินมูลค่าหลักทรัพย์
 ค้ำประกันบริษัทหลักทรัพย์ที่จัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

 

ศูนย์ทดสอบทักษะฯ (SMART) โทร. 02-613-2199 (ท่าพระจันทร์)

หลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ โทร. 02-613-2191 (ท่าพระจันทร์)

งานบริการการศึกษาและวิชาการ โทร.02-696-5756 หรือ 02-696-5730-31 (รังสิต)

Website : www.tbs.tu.ac.th หรือ http://smart.bus.tu.ac.th/

Fanpage : www.facebook.com/Admission.TBS

 

โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ

จัดการเรียนการสอนใน 3 สาขาวิชาเอก คือ การบัญชี การเงิน และการตลาด โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด จากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์แลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำไปต่างประเทศ และวิทยากรรับเชิญซึ่งเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงของประเทศ โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาในโครงการฯ เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านการบริหารธุรกิจให้กับนักศึกษาทุกรายและความเชี่ยวชาญเฉพาะที่เกี่ยวกับการบัญชี การเงิน หรือการตลาด ตามความสนใจของนักศึกษาแต่ละราย

กิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตรมุ่งฝึกฝนให้นักศึกษามีความเป็นนานาชาติ มีความคล่องตัวในการทำงานในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาขยายโลกทัศน์และประสบการณ์ของตนผ่านโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจต่างๆ ในทุกทวีปทั่วโลก จนได้รับการยกย่องทั้งในระดับประเทศและนานาชาติถึงความสามารถของนักศึกษาที่ประกาศความสำเร็จคว้ารางวัลวิชาการบนเวทีการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติมากมายรวมถึงความสามารถในโลกการทำงานจริงด้วย นอกจากนี้โครงการฯ ยังวางแผนนโยบายในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้มีนวัตกรรมต่างๆ ในการสอนของคณาจารย์​ รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และให้นักศึกษามีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ภายนอก

 

โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA) ท่าพระจันทร์

โทรศัพท์ 0-2225-2113, 0-2225-2107
Website www.bba.tbs.tu.ac.th
Email bbathammasat@tbs.tu.ac.th
Fanpage: www.facebook.com/BBAThammasat