หน้าแรก > หลักสูตรที่เปิดสอน > คณะนิติศาสตร์Faculty of Law

คณะนิติศาสตร์Faculty of Law

หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้กฎหมายทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ให้สามารถที่จะออกไปประกอบอาชีพทางกฎหมายแขนงต่างๆได้โดยฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถใช้วิชากฎหมายให้ถูกต้องแก่กรณีรู้จักใช้เหตุผลเข้าใจในตัวบทกฎหมายทั้งในการตีความและเจตนารมณ์ของกฎหมาย

การจัดการเรียนการสอน ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คุณสมบัติเบื้องต้นที่จะเรียนกฎหมายได้ดี

  1. รักความเป็นธรรม ไม่ทนดูความอยุติธรรม โดยไม่มีปฏิกิริยา
  2. รักการใช้เหตุผล ไม่นิยมใช้กำลังตัดสินปัญหา
  3. รักการโต้แย้งด้วยเหตุผล และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
  4. กระตือรือร้นใคร่รู้ พัฒนากฎเกณฑ์สังคมเพื่อสันติสุข
ของคนหมู่มาก
  5. มีความสามารถในการใช้ภาษาดีพอสมควร
  6. ควรมีความจำดี แต่ไม่ใช่นักท่องจำ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะเป็นผู้มีความรู้ทั้งในกฎหมายพื้นฐานต่างๆ ที่มีความสำคัญและจำเป็นและมีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านในกฎหมายสาขาใดสาขาหนึ่งมากขึ้น อีกทั้งจะต้องประพฤติตนให้อยู่ในกรอบจรรยาบรรณและคุณธรรมจริยธรรมมีความหนักแน่น มีความสำนึกและรับผิดชอบในวิชาชีพกฎหมายและต่อสังคม

การประกอบอาชีพ บัณฑิตสามารถทำงานทั้งของภาครัฐและเอกชนได้ ยังมีหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องอาศัยนักกฎหมาย เช่น ตุลาการ อัยการ ทนายความ พนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ นิติกร หรืองานการบริการสาธารณะ รวมทั้งงานของรัฐวิสาหกิจ

 งานบริการการศึกษา คณะนิติศาสตร์
โทร. 0-2696-5113, 0-2986-8304 (ศูนย์รังสิต)