วารสารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฝ่ายรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล

cover
ความเป็นธรรมศาสตร์

  • เคารพสิทธิของผู้อื่นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
  • กล้าทำ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม และเรียกร้องเพื่อความเป็นธรรมของสังคม
  • ใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างรับผิดชอบ
  • มีจิตอาสาและรับผิดชอบต่อสังคม
  • การมีหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย
  • ธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของธรรมชาติ

จัดทำโดย
ฝ่ายรับเข้าศึกษา
สำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2564-4440-79 ต่อ 1605,1607
www.reg.tu.ac.th
www.facebook.com/admissions.TU

ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วรปัญญาธนันต์
ผู้อำนวยการสำทะเบียนและประมวลผล
ผู้รวบรวมข้อมูล
นางสาวศุภลักษณ์ พีเค.